Regeringen låter utreda åtgärder mot korruption

STATSFÖRVALTNING2022-08-11

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka otillåten påverkan och korruption inom offentlig sektor.

Den nya utredningen ska omfatta statlig, regional och kom­munal verk­samhet samt närings­liv, med särskilt fokus på verk­samhet som är offentligt finansi­erad. Syftet med utred­ningen är enligt ett pressmeddelande att säker­ställa att sam­hället vidtar tillräck­liga åtgärder på kort och lång sikt för att före­bygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption.

I direktiven till utredaren konstaterar regeringen att otillåten påverkan och korruption är ett problem. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, har den rapporterade förekomsten av otillåten påverkan ökat mellan åren 2005 och 2015. I synnerhet gäller det trakasserier, som utgör den vanligaste formen av påverkan. Två av tre myndighetspersoner uppger enligt rapporten att de utsatts för trakasserier någon gång de senaste 18 månaderna.

När det gäller korruption och tagande av mutor finns inte lika tydlig statistik. Men enligt utredningsdirektiven är mörkertalet sannolikt stort. Under 2021 anmäldes cirka 310 brott som gällde tagande av muta och cirka 80 brott som gäller givande av muta, konstaterar regeringen.

”Att motverka otillåten påverkan i form av hot, våld, trakasserier, skadegörelse samt korruption och infiltration är en fråga som rör hela den offentliga sektorn. Otillåten påverkan kan få till följd att den anställde tvekar inför åtgärder, undviker situationer eller agerar så att tjänsteutövningen kan ifrågasättas. Felaktig tjänsteutövning kan också vara kopplad till korruption och infiltration. Korruption avser situationer där en person utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller någon annans vinning, till exempel genom att ge eller ta emot en muta”, skriver regeringen i utredningsdirektiven.

Den särskilde utredaren ska lämna sina förslag till regeringen senast 5 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA