Bild: Casper Hedberg

ST efterlyser förstärkt bemanning efter kritiken mot SiS

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-01-20

En höjd grundbemanning och färre vårdplatser per avdelning är viktiga åtgärder för att motverka missförhållanden på Statens institutionsstyrelse, SiS, anser ST-avdelningens ordförande Thord Jansson. ”Det kräver mer resurser”, säger han efter den skarpa kritiken mot myndigheten.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som på uppdrag av regeringen har granskat SiS särskilda ungdomshem och konstaterat allvarliga missförhållanden. Tillsynen, som har haft ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas, har lett till allvarlig kritik mot 19 av de 21 granskande ungdomshemmen, något som Publikt har rapporterat om tidigare.

Rapporten visar bland annat att flickor har utsatts för kränkningar, våld och avskiljningar som saknar stöd i lagen. Det kan bland annat handla om att de hålls fast mot golvet, mot väggen eller i sängen.

Enligt IVO finns ett samband mellan brister på boendena och personalens kompetens. Det har också betonats av SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, som i en intervju med TT lyfter fram den nya grundutbildningen för alla nyanställda medarbetare som en viktig åtgärd som myndigheten har vidtagit.

”Det är fullständigt självklart att vi ska ha medarbetare som har rätt förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Med det menar jag att man ska få en utbildning så man vet vad uppdraget innebär, vilket regelverk som styr vårt arbete, vad är det för bemötande vi förväntar oss av våra medarbetare i kontakten med barnen och vad är det för värdegrund som genomsyrar vår verksamhet”, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark till TT.

Thord Jansson, STs avdelningsordförande på SiS, håller med om att myndighetens satsning på kompetenshöjning är viktig. Men han anser också att en förstärkt grundbemanning är avgörande för att personal inte ska tvingas hantera svåra arbetssituationer på egen hand.

Ensamarbete innebär risker både för ungdomarna och personalen, menar han.

– Vi måste utgå från att ungdomarna talar sanning. Det vore fruktansvärt att negligera deras berättelser. Men det finns fall där det är svårt att avgöra vad som har hänt när en anställd har arbetat ensam och där risken finns att hen blir falskeligen anklagad. Vi efterfrågar en högre bemanning för att undvika att sådana situationer uppstår, både för ungdomarnas och personalens skull, säger Thord Jansson.

Enligt IVO förekom det färre avskiljningar och ungdomarna kände sig tryggare på SiS-hem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning.

Det belyser vikten av att SiS, som brottas med svårigheter att rekrytera och behålla personal, blir en mer attraktiv arbetsgivare, anser Thord Jansson.

– Det är klart att personalens erfarenhet spelar stor roll. Det är ett stort problem att vi har löner, arbetsvillkor och en arbetsmiljö som gör att folk slutar på myndigheten.

Han efterlyser också färre vårdplatser per avdelning.

– Vi vet att när vi har färre tjejer per avdelning men bibehåller personaltätheten så minskar antalet avskiljningar, till exempel. Jag tycker att platsantalet på avdelningarna borde minska på hela SiS, med samma personaltäthet som i dag. Men möjligheten till det styrs av vilka resurser och anslag som vi får, säger han.

Samtidigt som Thord Jansson understryker vikten av att myndigheten tar IVOs kritik på allvar, beklagar han också att rapporten har lett till att många medarbetare, som utför sitt arbete på ett bra sätt, nu känner sig svartmålade.

– Jag tycker att det är olyckligt att rapporten drar hela myndigheten och alla medarbetare över en kam. Det gör att folk känner sig orättvist behandlade, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS IVO
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA