Annons:

Regeringen redovisar arbete mot avskiljningar

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-01-25

I en skrivelse till riksdagen redovisar regeringen insatser och åtgärder för att få ned antalet avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses, SiS, särskilda ungdomshem. Riksdagen anser att SiS snabbt måste minska antalet avskiljningar i hela myndigheten.

Riksdagen tillkännagav i fjol att regeringen skulle återkomma senast 1 februari i år med en bedömning av effekten av SiS åtgärder för att minska antalet avskiljningar och vilka fortsatta insatser som krävs för att avskiljningarna ska upphöra. Sverige har också fått kritik av FNs barnrättskommitté. Efter sin senaste granskning av hur Sverige följer barnkonventionen uppmanade kommittén Sverige att förbjuda användningen av avskiljningar under alla omständigheter, och utbilda personal i alternativa metoder till våld och tvång.

I skrivelsen redovisas det arbete som pågår inom SiS för att minska antalet avskiljningar och förbättra dokumentationen av sådana och andra ingripanden med våld. I regleringsbrevet för SiS för 2023 har myndigheten ålagts ett antal återrapporteringskrav när det gäller säkerhet och trygghet för såväl barn och unga som personal. Det gäller bland annat kompetens och kvalitet respektive dokumentation och uppföljning. Enligt skrivelsen ska myndigheten särskilt analysera utvecklingen av antalet avskiljningar och övriga särskilda befogenheter under de senaste fem åren.

Regeringen konstaterar att det saknas tillräcklig kunskap om metoder och arbetssätt som innebär alternativ till avskiljningar. Det finns enligt skrivelsen inte ett tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna bedöma konsekvenserna för barn, unga och övriga klienter samt för personal om ett förbud mot avskiljningar införs.

För att öka kunskapen på området har regeringen uppdragit till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att göra en förstudie i syfte att utvärdera alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder. Uppdraget innefattar både SiS verksamhet och den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA