Bild: Getty Images

Utredning vill göra det lättare att få livränta efter arbetsskada

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-09-15

Det ska bli lättare att få livränta efter en arbetsskada, föreslår Arbetsskadeutredningen i ett betänkande som överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår också att taket för livräntan höjs från 7,5 prisbasbelopp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Mellan 2005 och 2022 har antalet beslut om att bevilja livränta minskat från 2 940 till 381 för kvinnor och från 4 342 till 513 för män. Det är en minskning med nästan 90 procent. Under samma tidsperiod har antalet ansökningar om livränta som Försäkringskassan fattar beslut om minskat med 86 procent, från 22 901 till 3 263.

”Både minskningen av antalet ansökningar om livränta och den ökade andelen avslag beror framför allt på det så kallade varaktighetskravet. Detta krav innebär enligt nuvarande regelverk att personer för att ha rätt till livränta måste göra en inkomstförlust som ska kunna antas bestå minst ett år”, förklarar den särskilde utredaren Dan Holke, tidigare chef för LO/TCO rättsskydd.

Han anser därför att grundkraven för livränta bör förändras så att det blir lättare att uppfylla kravet på varaktig inkomstförlust. Utredningens förslag innebär att varaktighetskravet kortas från ett år till 180 dagar och förenas med en karenstid på 180 dagar från skadetidpunkten.

Själva prövningen av om en skada är en arbetsskada föreslås följa fyra steg i syfte att bedömningen ska bli mer rättssäker. Undantaget för skador orsakade av vissa psykosociala faktorer avskaffas. ”Det innebär att det generella arbetsskadebegrepp som gäller för andra typer av skadlig exponering ska gälla även för psykosocial exponering och att samma krav på skadlighet och samband ska gälla för denna typ av skador”, skriver utredaren.

Dan Holke vill också att kravet på att inkomstförlusten ska uppgå till minst en fjärdedels prisbasbelopp per år bör avskaffas, eftersom det innebär att personer med låga inkomster inte kan få livränta, trots att de relativt sett förlorar lika mycket som personer med högre inkomst.

Enligt utredningen bör taket för det så kallade livränteunderlaget dessutom successivt höjas från 7,5 prisbasbelopp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Utredaren föreslår även att ett särskilt arbetsskaderåd ska inrättas, till en början som en kommitté enligt kommittéförordningen.

Regelförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA