Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Känsliga dokument göms undan

Mejl som inte diarieförs. Långdragna sekretessprövningar. Dokument som förvandlas till »arbetsmaterial«. För Publikt berättar grävande journalister om hur myndigheter kringgår offentlighetsprincipen.

Journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman på Sveriges Radio mötte många hinder när de granskade Totalförsvarets forskningsinstituts, FOIs, planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien:

– På journalisthögskolan lär man sig att söka i myndighetens diarium, säger Bo-Göran Bodin. Men i verkligheten kan informationen finnas i mejl som aldrig hamnar i diarieförda akter.

Han ger exempel från försvars­departementet och utrikesdepartementet:

– Vi hade skärmdumpar som visade att mejl skickats från FOI till en tjänste­man på Regeringskansliet. Vi begärde ut alla hans mejl, men fick svaret att de sökta mejlen inte fanns. Först efter flera samtal diariefördes plötsligt de mejl vi efterfrågat.

Vid ett annat tillfälle stod Regerings­kansliet fast vid att det mejl reportrarna begärt ut inte existerade.

– Vi fick flera skriftliga avslag. Först sedan vi publicerat ett reportage om det försvunna mejlet och kunde visa upp en logg från FOI att mejlet verkligen skickats, erkände cheferna på departementet att mejlet inkommit. Då visade det sig att tjänstemannen gjort om den allmänna handlingen till arbets­material. Det är som att göra om en bulle till deg.

Fallet kritiserades senare av riks­dagens konstitutionsutskott, KU.

– Att uppgifter gallras automatiskt efter två år är ett annat problem, berättar Bo-Göran Bodin. Om inte en handling sparas aktivt finns den bara på backupband, som inte är allmän handling. En handling som gömts undan och sedan gallrats borde kunna hämtas från backupen och göras allmän igen.

Han har också stött på tjänstemän som använt privata mejladresser för tjänsteärenden, som sedan inte diarie­förts.

Ett annat problem är att sekretessprövningar kan vara mycket utdragna. Bo-Göran Bodin ger ett exempel från utrikesdepartementet, UD:

– Jag begärde att få se kabinetts­sekreterarens kalender. Efter nio måna­der svarade UD att den inte var allmän handling. Det kunde de ju ha sagt inom två minuter. KU har ju också kritiserat UD flera gånger för hur de hanterar offentlighetsprincipen.

Journalisten Sven Bergman på SVTs Uppdrag granskning gjorde en enkät till 20 erfarna grävande journalister. De såg två stora problem:

– Värst är att press- och kommunikationsavdelningar allt oftare tar över ärendena. Deras fokus är oftast skademinimering, alltså att hindra insyn. Myndigheterna sköts alltmer som före­tag. Det andra problemet är ett omfattande godtycke. Vad jag får ut beror på vem jag hamnar hos.

Han betonar att många tjänstemän sköter sig bra, men att registratorn inte alltid känner till att handlingarna finns.

– Tjänstemännen har valt att inte diarieföra dem. I vissa fall hade vi redan de handlingar vi begärde ut, men fick ändå svaret att »de inte upprättats hos myndigheten«. Jag försöker vara korrekt och vänlig, men när jag vet att handlingarna finns kan det hjälpa att höja tonläget.

När handlingar gallrats ut av en myndighet brukar Sven Bergman söka dem på annat håll:

– Nästan alltid hittar man dem hos en annan myndighet. Det är ytterst ovanligt att ett ärende bara finns på ett ställe.

Han hoppas för demokratins skull att frågor om offentlighet får högre status:

– Det saknas ett individuellt ansvar och sanktioner mot obstruktion. I dag är det värsta som kan hända att JO viftar med pekfingret.

Magnus Kolsjö är ny utredare på ST och var tidigare sakkunnig hos Mats Odell, KD, som 2006–2010 var minis­ter med ansvar för den statliga förvaltningen. Han vill se mer av proaktiv öppenhet hos myndigheterna:

– Det vore bra om man inte klassade så mycket som arbetsmaterial, till exempel beredningspromemorior. Alla mejl hamnar inte heller i diariet. Det beror inte på illvilja. En tjänsteman får kanske 50–60 mejl per dag.Det är betungande att diarieföra alla, då tar man bara dem som bedöms vara viktigast.

Professor Hans-Gunnar Axberger är expert på yttrandefrihetsfrågor och har tidigare varit såväl pressombudsman som justitieombudsman, JO.

Han vill inte uttala sig om enskilda fall, men anser att myndigheternas misstag oftast beror på okunskap.

– I stora centrala myndigheter finns god kunskap och det fungerar väl, Regeringskansliet undantaget och i synnerhet UD. Men hos somliga tjänste­män och i mind­re myndigheter samt i kommuner, och allra värst i kommunala bolag, finns inte samma kunskap. Där kan tjänstemän betrakta allmänna handlingar som sitt eget arbets­material. Men direkta obstruktioner är mycket ovanligt.

Många journalister är också okunniga, anser Hans-Gunnar Axberger:

– Deras vanligaste misstag är att inte vara tillräckligt pålästa och fråga efter information i stället för att begära ut en handling.

Han menar också att lagstiftningen som bygger på pappers­handlingar är på väg att tjäna ut.

– E-förvaltning ställer andra krav och rättsliga gråzoner uppstår. Men jag tror inte att den nya tekniken används till att mörka mer. Det var nog lättare att trolla bort ett papper än en uppgift i datorn, säger Hans-Gunnar Axberger.

STs ordförande Britta Lejon tror att svårigheter att få ut handlingar i första hand beror på osäkerhet och okunskap hos tjänstemännen.

– Ett stort ansvar faller på myndig­heternas ledningar. De måste vara tydliga med vad som gäller. Och det är viktigt att alla anställda får utbildning i öppenhet och sekretessfrågor, säger hon. 

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar
  • Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och kommunala bolag. Undantagen preciseras i offentlighets- och sekretess­lagen. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt.
  • Allmänna handlingar är dokument eller tekniska upptagningar som förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller har upprättats där.
  • Arbetsmaterial är handlingar som inte är färdigbehandlade. De betraktas därför inte som allmänna och kan inte begäras ut.
  • Gallring innebär att vissa allmänna handlingar sorteras ut eller makuleras efter viss tid. 
  • Meddelarfriheten ger offentligt anställda rätt att berätta för journalister om innehåll i hemliga handlingar, utom i undantagsfall.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.