Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Känsliga dokument göms undan

Mejl som inte diarieförs. Långdragna sekretessprövningar. Dokument som förvandlas till »arbetsmaterial«. För Publikt berättar grävande journalister om hur myndigheter kringgår offentlighetsprincipen.

Journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman på Sveriges Radio mötte många hinder när de granskade Totalförsvarets forskningsinstituts, FOIs, planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien:

– På journalisthögskolan lär man sig att söka i myndighetens diarium, säger Bo-Göran Bodin. Men i verkligheten kan informationen finnas i mejl som aldrig hamnar i diarieförda akter.

Han ger exempel från försvars­departementet och utrikesdepartementet:

– Vi hade skärmdumpar som visade att mejl skickats från FOI till en tjänste­man på Regeringskansliet. Vi begärde ut alla hans mejl, men fick svaret att de sökta mejlen inte fanns. Först efter flera samtal diariefördes plötsligt de mejl vi efterfrågat.

Vid ett annat tillfälle stod Regerings­kansliet fast vid att det mejl reportrarna begärt ut inte existerade.

– Vi fick flera skriftliga avslag. Först sedan vi publicerat ett reportage om det försvunna mejlet och kunde visa upp en logg från FOI att mejlet verkligen skickats, erkände cheferna på departementet att mejlet inkommit. Då visade det sig att tjänstemannen gjort om den allmänna handlingen till arbets­material. Det är som att göra om en bulle till deg.

Fallet kritiserades senare av riks­dagens konstitutionsutskott, KU.

– Att uppgifter gallras automatiskt efter två år är ett annat problem, berättar Bo-Göran Bodin. Om inte en handling sparas aktivt finns den bara på backupband, som inte är allmän handling. En handling som gömts undan och sedan gallrats borde kunna hämtas från backupen och göras allmän igen.

Han har också stött på tjänstemän som använt privata mejladresser för tjänsteärenden, som sedan inte diarie­förts.

Ett annat problem är att sekretessprövningar kan vara mycket utdragna. Bo-Göran Bodin ger ett exempel från utrikesdepartementet, UD:

– Jag begärde att få se kabinetts­sekreterarens kalender. Efter nio måna­der svarade UD att den inte var allmän handling. Det kunde de ju ha sagt inom två minuter. KU har ju också kritiserat UD flera gånger för hur de hanterar offentlighetsprincipen.

Journalisten Sven Bergman på SVTs Uppdrag granskning gjorde en enkät till 20 erfarna grävande journalister. De såg två stora problem:

– Värst är att press- och kommunikationsavdelningar allt oftare tar över ärendena. Deras fokus är oftast skademinimering, alltså att hindra insyn. Myndigheterna sköts alltmer som före­tag. Det andra problemet är ett omfattande godtycke. Vad jag får ut beror på vem jag hamnar hos.

Han betonar att många tjänstemän sköter sig bra, men att registratorn inte alltid känner till att handlingarna finns.

– Tjänstemännen har valt att inte diarieföra dem. I vissa fall hade vi redan de handlingar vi begärde ut, men fick ändå svaret att »de inte upprättats hos myndigheten«. Jag försöker vara korrekt och vänlig, men när jag vet att handlingarna finns kan det hjälpa att höja tonläget.

När handlingar gallrats ut av en myndighet brukar Sven Bergman söka dem på annat håll:

– Nästan alltid hittar man dem hos en annan myndighet. Det är ytterst ovanligt att ett ärende bara finns på ett ställe.

Han hoppas för demokratins skull att frågor om offentlighet får högre status:

– Det saknas ett individuellt ansvar och sanktioner mot obstruktion. I dag är det värsta som kan hända att JO viftar med pekfingret.

Magnus Kolsjö är ny utredare på ST och var tidigare sakkunnig hos Mats Odell, KD, som 2006–2010 var minis­ter med ansvar för den statliga förvaltningen. Han vill se mer av proaktiv öppenhet hos myndigheterna:

– Det vore bra om man inte klassade så mycket som arbetsmaterial, till exempel beredningspromemorior. Alla mejl hamnar inte heller i diariet. Det beror inte på illvilja. En tjänsteman får kanske 50–60 mejl per dag.Det är betungande att diarieföra alla, då tar man bara dem som bedöms vara viktigast.

Professor Hans-Gunnar Axberger är expert på yttrandefrihetsfrågor och har tidigare varit såväl pressombudsman som justitieombudsman, JO.

Han vill inte uttala sig om enskilda fall, men anser att myndigheternas misstag oftast beror på okunskap.

– I stora centrala myndigheter finns god kunskap och det fungerar väl, Regeringskansliet undantaget och i synnerhet UD. Men hos somliga tjänste­män och i mind­re myndigheter samt i kommuner, och allra värst i kommunala bolag, finns inte samma kunskap. Där kan tjänstemän betrakta allmänna handlingar som sitt eget arbets­material. Men direkta obstruktioner är mycket ovanligt.

Många journalister är också okunniga, anser Hans-Gunnar Axberger:

– Deras vanligaste misstag är att inte vara tillräckligt pålästa och fråga efter information i stället för att begära ut en handling.

Han menar också att lagstiftningen som bygger på pappers­handlingar är på väg att tjäna ut.

– E-förvaltning ställer andra krav och rättsliga gråzoner uppstår. Men jag tror inte att den nya tekniken används till att mörka mer. Det var nog lättare att trolla bort ett papper än en uppgift i datorn, säger Hans-Gunnar Axberger.

STs ordförande Britta Lejon tror att svårigheter att få ut handlingar i första hand beror på osäkerhet och okunskap hos tjänstemännen.

– Ett stort ansvar faller på myndig­heternas ledningar. De måste vara tydliga med vad som gäller. Och det är viktigt att alla anställda får utbildning i öppenhet och sekretessfrågor, säger hon. 

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar
  • Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och kommunala bolag. Undantagen preciseras i offentlighets- och sekretess­lagen. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt.
  • Allmänna handlingar är dokument eller tekniska upptagningar som förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller har upprättats där.
  • Arbetsmaterial är handlingar som inte är färdigbehandlade. De betraktas därför inte som allmänna och kan inte begäras ut.
  • Gallring innebär att vissa allmänna handlingar sorteras ut eller makuleras efter viss tid. 
  • Meddelarfriheten ger offentligt anställda rätt att berätta för journalister om innehåll i hemliga handlingar, utom i undantagsfall.
Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.