Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ohållbar situation på Migrationsverket

Situationen på Migrationsverket är inte hållbar i längden. Myndigheten lever inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetet leder till ohälsa hos arbets­tagarna, skriver en medarbetare.

I en artikel i Pub­likt nr 11-2016 berättar fackligt förtroende­valda på Migrationsverket i Flen om hur produktionskrav och kontrollkultur stressar de anställda.

Det är ett faktum att det stora antalet prövningar innebär ett hårt tryck på myndigheten.

Målen för antalet beslut som ska tas på hela myndigheten är högt och ska nås, kosta vad det kosta vill. Som framgår av Publikts artikel jämförs enheter med varandra oavsett vilka ärendeslag man har. Vissa ärenden är lättare att avgöra, andra kräver mer handläggning och tar längre tid – men ändå ska man prestera lika mycket som alla andra. Arbets­miljö­problem följer som ett brev på posten.

Den senaste tertialrapporten inom myndigheten visar på ökade sjuktal på många enheter. Det är ett illavarslande tecken. Och efter att ha kämpat med att nå årets produktionsmål ska medarbetarna fortsätta arbeta i samma takt som de gör nu ända fram till sommarsemestern. Risken är att ohälsan ökar ytterligare.

Pressen är särskilt stor på alla visstidsanställda, och i synnerhet på dem som jobbar med asylprövning. De ska visa framfötterna och jobbar hårdare än alla andra för att slåss om en förlängning av visstidsanställningen eller en tillsvidareanställning. Det skapar en organisation där många medarbetare inte vågar säga vad de tycker eller flagga för ohälsa. Visst går det att ha förståelse för att visstids­anställningar ibland behövs, men det är ett faktum att detta också utnyttjas.

Migrationsverket lever i dag inte upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller särskilt två punkter.

Dels reglerna om arbetsbelastning, som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Migrationsverket har förstärkt genom att anställa historiskt många medarbetare, en åtgärd som delvis uppfyller föreskriftens krav, men samtidigt är introduktionen och utbildningen för dem som ska in i prövningsverksamheten under all kritik. Det gör att man ändå missar målet. Introduktion till asylprövning innebär i dag att man sitter med på fem utredningar för att sedan själv kastas in i arbetet. Bristen på utbildning får de nyanställda att känna osäkerhet. Samtidigt upplever erfarna medarbetare ökad arbetsbelastning eftersom de behöver lära upp många nyanställda – alltmedan produktionskraven är oförändrade.

Migrationsverket lever heller inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Cheferna hamnar i kläm mellan anställda och ledning. Om de strukturerar om för att en medarbetare inte klarar av arbetsbelastningen eller har många jobbiga utredningar som påverkar denne som person, så får de ta smällen när enheter jämförs med varandra och de under produktions­möten får höra att deras enhet inte når upp till produktionsmålen. Cheferna på enheterna mår inte heller bra i detta.

Situationen är inte hållbar i längden. Vi riskerar att få många unga medarbetare som går raka vägen till sjukskrivning i stället för att vara arbetsföra.


En oroad medarbetare på migrationsverket.

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.