Annons:
Regionindelning
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Projekt utan förankring i folkopinionen

Förslaget om att inrätta nya storregioner är ett förslag som – tvärtemot vad utredningen hävdar – kommer att försämra demokratin, skriver Gunnar Lassinantti och Arne Pettersson.
Indelningskommitténs förslag till nya storregioner. Bild:SCB/Malin Hansson

Indelningskommitténs delbetänkande om att skapa nya storregioner är ute på remiss och ett slutbetänkande ska komma i augusti 2017. Tjugoen regioner ska bli sex. Tre storregioner bildas 2019: Stornorrland, Svealandsregionen och Västsverige.

Frågan var inte uppe i 2014 års val och skulle inte kunna prövas 2018. Detta är demokratiskt oacceptabelt.

Storregioner är ett uppifrån och ned-projekt där Sveriges Kommuner och Landsting, och särskilt landstingspolitikerna, tagit ställning utan förankring i folkopinionen. Varför omfattas inte hela landet?

Den folkliga debatten har kommit i gång och kritiska synpunkter redovisats i Norrbottens, Jämtlands, Dalarnas, Södermanlands och Hallands län, men också i andra regioner.

Utredningen är ett kartritningsprojekt med tvivelaktiga påståenden som försöker få stöd för den egna saken. Demokratin skulle tvärtemot vad utredningen hävdar försämras med förslaget, och avstånden till beslut och beslutsfattare samt mellan makt och människor förlängas.

Sex regioner sägs utan bevis skapa utvecklingskraft i hela landet. Kritikerna hävdar att utvecklingen skulle koncentreras till få orter och många regioner hamna på efterkälken.

Hälften av landstingen går med under­skott, också Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Välfärdstjänsterna är underfinansierade, och det är storregioner ingen lösning på.

Sektoriseringen, som redan förstärkts, riskerar att tillta. Det finns inget som säger att olika verksam­heter måste ha samma regionindelning. Närhet, tillgänglighet, service etc är andra viktiga principer.

Utredningen har inte studerat viktiga frågor eller gjort konsekvens­analyser. Ingenting om statens roll som beslutsfattare, aktör och ägare. Ingen hållbar genomgång av länsstyrelsernas respektive landstingens lämplighet som regionala aktörer. Förmenta stordriftsfördelar underbyggs inte, de många människornas längre avstånd till storregioncentrum skapar ökade kostnader. Inga bedömningar av möjligheterna att öka samverkan mellan befintliga regioner i stället för centralisering till storregioner. Uppräkningen kan göras ännu längre.

Att vi haft nuvarande regionindelning länge är inget skäl att förändra den. Det kan tvärtom ses som att den tjänat oss väl, uppskattas av breda grupper av medborgare och befrämjar sammanhållning och identitet.

Det bristfälliga utredningsförslaget kan inte läggas till grund för beslut. Regeringen bör utarbeta två nya direktiv för parlamentariska utredningar. Det ena bör handla om landets framtida sjukvårds- och i synnerhet sjukhusorganisation, och det andra om en regional organisation i huvudsak baserad på nuvarande länsindelning.


Gunnar Lassinantti, före detta samhälls­planerare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Arne Pettersson, före detta glesbygds­konsulent, tjänsteman vid Länsstyrelsen i Dalarnas län, landstingsledamot.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.