Annons:
Den KTH-tillverkade roboten Robin står på Arbetsförmedlingens innovationscenter i väntan på »utbildning« för att kunna bidra till myndighetens verksamhet. En idé är att Robin och andra robotar ska kunna hälsa besökare välkomna till förmedlingskontoren.Bild:Casper Hedberg
Automatisering
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Robin är redo att ta över jobbet

Digitalisering och automatisering förändrar arbetslivet i snabb takt. Vissa forskare för­utspår att hälften av dagens jobb försvinner inom 20 år. Det väcker frågor om vilken kompetens som behövs på framtidens arbetsmarknad – och hur mycket vi ska jobba. Den KTH-tillverkade roboten Robin står på Arbetsförmedlingens innovationscenter.

Oxfordforskarna Carl Benedikt Frey och Michael Osborne publicerade 2013 en rapport som skakade världen. De hade gjort en detaljerad analys av arbetsuppgifterna i 700 yrken på den amerikanska arbetsmarknaden för att undersöka om dessa skulle kunna skötas av maskiner.

Det skulle de, till väldigt stor del. Närmare hälften av jobben, 47 procent, skulle rent tekniskt kunna ersättas av digitaliserad och automatiserad teknik inom 20 år, bedömde forskarna.

En motsvarande undersökning av svensk arbetsmarknad gjordes året därpå av nationalekonomen Stefan Föls­ter, på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning. Han kom fram till att en ännu större andel av jobben i Sverige, 53 procent, kan försvinna på grund av ny teknik.

Men bedömningarna varierar kraftigt. När OECD förra året analyserade den digitala omvandlingen på arbetsmarknaden blev slutsatsen att endast omkring sju procent av jobben i Sverige löper hög risk att slås ut, en lägre andel än i länder som Tyskland och Österrike.

Dessutom är det inte givet att alla tekniska möjligheter tas i bruk omedel­bart. Dels måste tekniken vara billigare och bättre än männi­skan, dels måste samhället godta den. Exempel­vis vill kanske inte restaurang­besökare bli serverade av en robot. Ett annat exem­pel är självkörande fordon, som potentiellt kan revolutionera transport­sektorn. Regeringen antog nyligen regler som ska göra det lätta­re att testa dem på allmänna vägar, men en rad fråge­tecken återstår: Litar vi på dem? Vem ställs till ansvar vid en krock?

– När man gör långsiktiga prognoser är det en svårighet att man måste hantera den typen av frågeställningar, konstaterar Julia Asplund, analytiker vid Arbetsförmedlingens riksprognosgrupp. Vi måste veta innehållet i olika yrken, hur stor efterfrågan det är på arbets­uppgifterna och hur stor acceptansen är för automatisering.

De flesta bedömare tycks ändå vara ense om att tjänstesektorn och tjänste­mannajobben kommer att följa efter industrin i en omfattande digitalisering och automatisering, förr eller senare. Som Publikt berättar i artikeln på nästa uppslag kan till exempel Pensionsmyndigheten, efter några års satsningar på automatiserade ärendeflöden, klara sig med nästan hundra färre pensionshandläggare.

Redovisningsekonomer, sekretera­re och biblioteksassistenter är några av de tjänstemannayrken som löper störst risk att tas över av datorer, enligt Stefan Fölster. Lite längre ned på listan kommer bland annat inköpare, biomedicinska analytiker, HR-tjänstemän och marknads­förare. Det yrke som ligger allra närmast till hands för digitalisering är foto­modell, bedömer han.

I andra änden av hans skala placerar sig yrken som skogsmästare och »höga ämbetsmän«, liksom flera yrken där mänskliga relationer är centrala: präster, speciallärare, behandlings­assistenter, socialsekreterare och psyko­loger.

Forskarna Carl Benedikt Frey och Michael Osborne analyserade i sin studie vilka mänskliga färdigheter som kommer att vara fortsatt efterfrågade i ett digitaliserat arbetsliv. De hittade några rent fysiska, såsom finger­färdighet och förmåga att arbeta i trånga utrymmen och besvärliga posi­tioner. And­ra viktiga egenskaper bedömdes vara kreativitet och social intelligens, exempelvis problem­lösning, kritiskt tänkande och förmåga att leda andra. Det stämmer väl överens med de egenskaper som personalchefer i närmare 400 globala företag pekat ut i en enkät 2016, noterar TCOs tanke­smedja Futurion i en rapport.

Men ingen vet vilka de nya jobben är. Redan nu samverkar globalisering och teknikutveckling i ett omvandlingstryck som polariserar arbetsmarknaden. Vi går mot högavlönade, högkvalificerade jobb å ena sidan och låg­avlönade arbeten med låga utbildningskrav å den andra.

Stora grupper däremellan kan få ett besvärligare läge och tvingas konkurrera om låglönejobben. I USA syns detta redan i sämre löneutveckling för medel- och låginkomsttagare.

Många befarar att den fortsatta digitaliseringen kommer att göra den trenden än mer kännbar.

– Det bästa för både samhället och individen vore om de på mellanlönenivån inte börjar konkurrera om jobb som att köra taxi, städa eller jobba på restaurang, utan att de växlar upp och satsar på att utveckla sin kompetens, säger Jan Gulliksen, professor på Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Jan Gulliksen var ordförande i rege­ringens digitaliseringskommission, som nyligen avslutade sitt arbete. Det som nu krävs, säger han och många med honom, är att arbetskraften har den kompetens som behövs för att klara de nya jobben. Inte minst digital kompetens.

– Om du har en profession och bygger på med en kortare utbildning som ger digital kompetens kan du vara en viktig resurs att ta vara på, resonerar han.

Vidareutbildning för människor som redan är i jobb har länge varit en viktig fråga för TCO, som vill att högskolan ska få ett tydligt sådant uppdrag. Kravet fick nyligen gehör på Social­demokraternas partikongress, och regeringen har nu tillsatt en utredning om högskolan där frågeställningen ingår.

Regeringens arbetsgrupp Arbetet i framtiden föreslog dessutom förra året att en obligatorisk kompetens­försäkring för alla ska införas och finan­sieras av staten.

Nästa fråga är om alla kan få ett jobb, bara de kompetensvässar sig till tänderna. Regeringens arbetsgrupp tror det, och hävdar att vi i Sverige kommer att behöva ännu fler arbetade timmar på grund av den åldrande befolkningen och dess stora behov av vård och omsorg. Det behövs en fortsatt omfattande invandring – och en effek­tivare etablering av invandrarna – för att klara försörjningsbördan, enligt arbets­gruppen.

Men andra misstänker att jobben inte kommer att räcka, och argumenterar för medborgarlön eller att dela på jobben. Den svenska fackföre­nings­rörelsen har inte tagit samlad ställning till hur digitalisering och auto­ma­tisering ska mötas, men STs utredare Magnus Kolsjö tror att det blir nödvändigt att förkorta arbets­tiden.

– Annars blir arbetslösheten för hög. Risken är också att det blir ett ännu tydligare innanförskap och utanförskap, där de som har arbete jobbar ännu mer. Om vi har 20 procents arbetslöshet och resten stressar ihjäl sig, har vi då rätt ekonomisk modell?

Han tycker att det behövs ett fackligt perspektiv på all digitalisering. En viktig fråga är arbetsgivarens ökande tekniska möjligheter att övervaka sin personal, en annan är hur medarbetarnas kunskap tas till vara i teknikutvecklingen.

– Facket måste vara med i varje situation när nyttokalkyler tas fram för tekniska investeringar. Om handläggarna vet att tio procent av ärendena är så komplexa att de inte kan automatiseras, ska det lyftas fram. Och man måste titta på konsekvenserna både för dem som får gå och för dem som blir kvar.

Det är inte all digitalisering som är omedelbart lönsam, påpekar han. En utredning föreslog nyligen att all svensk myndighetspost till allmän­heten ska skickas digitalt inom några år. Förebilden är Danmark. Men den danska reformen har bidragit till att postväsendet gått back med tre miljarder kronor.

– Även i Sverige skulle det bli en ren förlustaffär, eftersom den beräknade vinsten för digitaliseringen är ganska liten.

Magnus Kolsjö anser också att såväl de politiska partierna som fackförbunden behöver fundera på hur välfärden ska betalas när robotar och automatiserade processer tar över en väsentlig andel av människornas jobb. Robotar betalar än så länge inte skatt, även om frågan varit uppe och vänt i Europa­parlamentet.

Förslag har kommit upp om att i stället beskatta annat hårdare, såsom konsumtion, kapital och miljöförstörande verksamhet. Skatten på arbete utgör i dag två tredjedelar av alla skatte­intäkter, så det är inga små summor det handlar om.

– De frågor som behöver besvaras ligger kanske fem år fram i tiden, eller tjugo, säger Magnus Kolsjö. Oavsett vilket är det ganska kort tid när det sker så stora förändringar.

Läs vidare:

Digitaliseringen har inte lett till nedskärningar

Datorer lär sig göra komplexa bedömningar

Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.