Annons:
Debatt: Jämställdhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

ST kan driva på för lönekartläggningar

Statliga myndigheter lever inte upp till lagens krav på att göra årliga lönekartläggningar. Men ST har flera möjligheter att driva på, som förbundet i dag inte använder sig av, för att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och för att arbetet med lönekartläggningar ska fungera bättre, skriver Lena Bjurving och Eberhard Stüber, styrelseledamöter i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten.

Publikt har i en artikel belyst problemet med att statliga myndigheter inte lever upp till kravet på årlig lönekartläggning. Men ST har möjligheter att agera på både central och lokal nivå för att råda bot på detta problem. Vi ska här peka på flera sådana möjligheter.

Den första är att driva på för en utveckling och uppdatering av det metodstöd för statliga arbetsgivare som ska göra lönekartläggningar och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Det kallas ”Besta-vägen” och har utarbetats av de centrala parterna inom Partsrådet. I egenskap av medlem i Partsrådet har ST ett direkt ansvar för innehållet i denna vägledning, som dessvärre är behäftad med flera sakfel.

Ett problem är att metodstödet inte uppdaterats sedan bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen ändrades i januari 2017. Varje paragrafhänvisning blir därmed felaktig. Exempelvis anges att en lönekartläggning ska göras vart tredje år i stället för varje år.

Ett annat problem är att Besta-vägen metodmässigt avviker från Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer när det gäller bedömningen av vilka arbeten som är likvärdiga. Diskrimineringsombudsmannens råd är att kraven i arbetet ska bedömas faktor för faktor avseende samtliga arbeten. Utgångspunkten bör därmed vara de unika arbetsbeskrivningarna hos varje enskild arbetsgivare.

Besta-vägen beskriver en annan metod, som är mindre precis och onödigt komplicerad. Den utgår från en nationell befattningsnomenklatur, så kallade Besta-koder, som delar in tjänster utifrån arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Men kravnivåerna i olika arbetsområdena är inte kalibrerade i förhållande till varandra. När Besta-koderna skapades var inte syftet att de skulle harmoniera med den dåvarande jämställdhetslagens begreppspar lika och likvärdigt arbete.

Som lokal part har ST också möjlighet att träffa överenskommelser om hur arbetet med aktiva åtgärder bör bedrivas på arbetsplatsen och hur samverkan bör ske. Av förarbetena till diskrimineringslagens bestämmelser om lönekartläggning framgår att lokala parter bör träffa sådana överenskommelser.

Det torde vara praktiskt att de lokala parterna inleder lönekartläggningsarbetet med att avtala om frågor som:

  • vilket mandat de fackliga företrädarna har (vilket borde vara att företräda samtliga arbetstagare, på samma vis som ett skyddsombud),
  • vilka personer som ska ingå i lönekartläggnings- och analysarbetet,
  • tidsramar för de olika leden i lönekartläggnings- och analysprocessen,
  • ungefärligt antal samverkanstillfällen,
  • hur resultatet, alltså justeringen av de löneskillnader som inte har saklig grund, ska förhålla sig till den löneöversyn som är ett resultat av traditionella förhandlingar.

Syftet med en lokal överenskommelse är att fylla ut ett oreglerat tomrum. Det är därför angeläget att centrala parter utarbetar en gemensam vägledning som ligger i linje med lagstiftarens intentioner.

På central nivå skulle ST också kunna agera för att ge lokala parter bättre vägledning om diskrimineringslagens krav på samverkan kring aktiva åtgärder. Den lagändring som gjordes 2017 innebär att arbetet med aktiva åtgärder förutsätts bedrivas på ett sätt som liknar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta har dock inte satt några djupare spår i 2017 års ”Ramavtal om samverkan för framtiden” på det statliga området, som omfattar medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Inte heller i STs fackliga grundutbildning finns information om att diskrimineringslagen har detaljerade krav inom detta område.

Vi vill också lyfta fram att ett fackförbund liksom Diskrimineringsombudsmannen har möjlighet att hos Nämnden mot diskriminering begära ett vitesföreläggande. Syftet med denna regel är, som regeringen beskrev det i sin proposition, att det ska bli ”svårare för organisationen att rättfärdiga sin egen passivitet på området med hänvisning till att arbetsgivaren inte tar initiativ”. Regeringen uttryckte i propositionen också uppfattningen att brister och problem vad avser jämställdhet och etnisk mångfald i första hand skall lösas av parterna på arbetsplatsen. ”En talerätt för organisationerna ger ökad tyngd åt förhandlingsinstrumentet”, skrev regeringen.

Sammanfattningsvis finns det till synes okända och oanvända redskap i den fackliga verktygslådan. Det centrala stödet till lokala parter kan förbättras avsevärt. Vad hindrar att ST som facklig organisation bestämmer sig för att inta en tätposition för att lagstiftningen om lönekartläggning ska efterlevas?

 

Lena Bjurving

Ordförande i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten

Eberhard Stüber

Skyddsombud och styrelsemedlem i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.