Annons:
Debatt: Jämställdhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

ST kan driva på för lönekartläggningar

Statliga myndigheter lever inte upp till lagens krav på att göra årliga lönekartläggningar. Men ST har flera möjligheter att driva på, som förbundet i dag inte använder sig av, för att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och för att arbetet med lönekartläggningar ska fungera bättre, skriver Lena Bjurving och Eberhard Stüber, styrelseledamöter i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten.

Publikt har i en artikel belyst problemet med att statliga myndigheter inte lever upp till kravet på årlig lönekartläggning. Men ST har möjligheter att agera på både central och lokal nivå för att råda bot på detta problem. Vi ska här peka på flera sådana möjligheter.

Den första är att driva på för en utveckling och uppdatering av det metodstöd för statliga arbetsgivare som ska göra lönekartläggningar och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Det kallas ”Besta-vägen” och har utarbetats av de centrala parterna inom Partsrådet. I egenskap av medlem i Partsrådet har ST ett direkt ansvar för innehållet i denna vägledning, som dessvärre är behäftad med flera sakfel.

Ett problem är att metodstödet inte uppdaterats sedan bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen ändrades i januari 2017. Varje paragrafhänvisning blir därmed felaktig. Exempelvis anges att en lönekartläggning ska göras vart tredje år i stället för varje år.

Ett annat problem är att Besta-vägen metodmässigt avviker från Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer när det gäller bedömningen av vilka arbeten som är likvärdiga. Diskrimineringsombudsmannens råd är att kraven i arbetet ska bedömas faktor för faktor avseende samtliga arbeten. Utgångspunkten bör därmed vara de unika arbetsbeskrivningarna hos varje enskild arbetsgivare.

Besta-vägen beskriver en annan metod, som är mindre precis och onödigt komplicerad. Den utgår från en nationell befattningsnomenklatur, så kallade Besta-koder, som delar in tjänster utifrån arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Men kravnivåerna i olika arbetsområdena är inte kalibrerade i förhållande till varandra. När Besta-koderna skapades var inte syftet att de skulle harmoniera med den dåvarande jämställdhetslagens begreppspar lika och likvärdigt arbete.

Som lokal part har ST också möjlighet att träffa överenskommelser om hur arbetet med aktiva åtgärder bör bedrivas på arbetsplatsen och hur samverkan bör ske. Av förarbetena till diskrimineringslagens bestämmelser om lönekartläggning framgår att lokala parter bör träffa sådana överenskommelser.

Det torde vara praktiskt att de lokala parterna inleder lönekartläggningsarbetet med att avtala om frågor som:

  • vilket mandat de fackliga företrädarna har (vilket borde vara att företräda samtliga arbetstagare, på samma vis som ett skyddsombud),
  • vilka personer som ska ingå i lönekartläggnings- och analysarbetet,
  • tidsramar för de olika leden i lönekartläggnings- och analysprocessen,
  • ungefärligt antal samverkanstillfällen,
  • hur resultatet, alltså justeringen av de löneskillnader som inte har saklig grund, ska förhålla sig till den löneöversyn som är ett resultat av traditionella förhandlingar.

Syftet med en lokal överenskommelse är att fylla ut ett oreglerat tomrum. Det är därför angeläget att centrala parter utarbetar en gemensam vägledning som ligger i linje med lagstiftarens intentioner.

På central nivå skulle ST också kunna agera för att ge lokala parter bättre vägledning om diskrimineringslagens krav på samverkan kring aktiva åtgärder. Den lagändring som gjordes 2017 innebär att arbetet med aktiva åtgärder förutsätts bedrivas på ett sätt som liknar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta har dock inte satt några djupare spår i 2017 års ”Ramavtal om samverkan för framtiden” på det statliga området, som omfattar medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Inte heller i STs fackliga grundutbildning finns information om att diskrimineringslagen har detaljerade krav inom detta område.

Vi vill också lyfta fram att ett fackförbund liksom Diskrimineringsombudsmannen har möjlighet att hos Nämnden mot diskriminering begära ett vitesföreläggande. Syftet med denna regel är, som regeringen beskrev det i sin proposition, att det ska bli ”svårare för organisationen att rättfärdiga sin egen passivitet på området med hänvisning till att arbetsgivaren inte tar initiativ”. Regeringen uttryckte i propositionen också uppfattningen att brister och problem vad avser jämställdhet och etnisk mångfald i första hand skall lösas av parterna på arbetsplatsen. ”En talerätt för organisationerna ger ökad tyngd åt förhandlingsinstrumentet”, skrev regeringen.

Sammanfattningsvis finns det till synes okända och oanvända redskap i den fackliga verktygslådan. Det centrala stödet till lokala parter kan förbättras avsevärt. Vad hindrar att ST som facklig organisation bestämmer sig för att inta en tätposition för att lagstiftningen om lönekartläggning ska efterlevas?

 

Lena Bjurving

Ordförande i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten

Eberhard Stüber

Skyddsombud och styrelsemedlem i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten

Bli den första att tycka till!
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.
SWEDAVIANyhetKöpenhamns flygplats permitterar 1 500 anställda och om läget kring coronaviruset inte förändras kan en liknande situation uppstå i Sverige. ”Än så länge är det business as usual, även om det inte är så mycket att göra”, säger Mikael Nordenståhl, ordförande för ST inom Swedavia på Arlanda.
SpårtrafikNyhetEn störtdykning för efterfrågan på biljetter, reducerat antal avgångar och trots det svårigheter att få ihop tillräckligt med personal. Coronaviruset har skapat stora problem för tågtrafiken, enligt Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ.
KORRUPTIONNyhetHögsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.
ArbetsförmedlingenNyhetPlanerna på att lägga ned Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors 1 april skjuts på framtiden, uppger SVT. Enligt enhetschefen Mirzal Celhasic skjuts nedläggningen åtminstone fram till 1 juli.