Framtidsfrågorna i diskussionsmaterialet

FÖRDJUPNING: ST KONGRESS2003-07-29

Så här beskrivs framtidsfrågorna i det diskussionsmaterial som ST har framställt:

Ny lönepolitik
Den enskilde medlemmen ska ha en reallöneskyddad lön som bygger på arbetets svårighetsgrad och det egna arbetsresultatet.
Utifrån de lönekriterier man enas om på arbetsplatsen ska den enskilde medlemmen kunna välja i vilken utsträckning hon/han själv vill komma överens med chefen om sin lön. Lönerna ska vara kända av alla, vara allmänt accepterade och uppfattas som riktiga.
Man ska veta varför man har den lön man har.
När någon lönesätts ska man utgå från arbetsuppgifterna, inte från person. Den enskilde medlemmen ska också

 • ha rätt till samtal med sin chef om bland annat arbete, lön och kompetensutveckling,
 • kunna påverka lönepolitiken på arbetsplatsen,
 • få bästa möjliga stöd om man själv vill diskutera lön med chefen,
 • årligen få veta vad som gäller för lönesättningen på arbetsplatsen.

Den attraktiva arbetsplatsen
STs arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden. Det innebär:

 • att man har direkt inflytande på sitt arbete,
 • att det finns bra chefer och förutsättningar för bra chefskap,
 • att olikheter och mångfald bejakas,
 • möjlighet att utvecklas i arbetet,
 • lika villkor och möjligheter oavsett kön,
 • att lönerna uppfattas som ”rättvisa” och är konkurrenskraftiga,
 • att man förblir frisk på jobbet och kan förena arbets- och familjeliv,
 • en arbetsplats där kritik och ifrågasättande tillåts och alla behandlar varandra med respekt och värdighet.

Högre utbildning
Vad krävs för att ST ska vara facket för alla oavsett
utbildningsbakgrund? Hur ser ST på högre utbildning? Här framhålls till exempel:

 • De flesta inom statlig verksamhet kommer i framtiden att ha högskoleutbildning.
 • Vertikalitet och arbetsplatsgemenskap är STs värdegrunder.
 • ST måste driva en facklig politik som attraherar även högutbildade och yngre.
 • För att vara attraktiv att anställa måste man vara beredd att ständigt utvecklas. Det är arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla de anställda.
 • ST måste bland annat driva på möjligheten till studier och studiefinansiering under livslångt lärande och utvecklingen och möjligheten att värdera (validera) redan förvärvad kunskap.

Mer medlemsinflytande
Medlemskap i ST ska ge förutsättningar att ha inflytande både som enskild medlem och tillsammans med andra i ett kollektiv. Den enskildes inflytande är främst knutet till sakfrågor på arbetsplatsen.

 • Arbetsplatsombudet är lokala fackets yttersta företrädare.
 • Fackligt beslutsfattande delegeras så mycket som möjligt.
 • Nya arbetsformer utvecklas, t ex genom ny teknik.
 • Rådslag, öppna ”chatforum” på Internet och opinionsgrupper skapas.
 • Statstjänstemannen och avdelningstidningarna används strategiskt.
 • Motionsrätt året runt till förbundsstyrelsen.
 • Ökad dialog mellan förtroendevalda och medlemmar.
 • ST-distriktens verksamhet utvecklas, till exempel till regionala konferenser.
 • ST ska ha öppen beslutsordning i alla sakfrågor på kongress, ombudsmöten med mera, sluten omröstning enbart i personval.

Kvalitet i medlemskapet
Främst följande områden ska kvalitetssäkras för medlemmarna:

 • Löner och övriga anställningsvillkor.
 • Trygghet i anställningen.
 • Utveckling i anställningen.

Men behoven är olika. STs åtaganden kan därför ändras från en tid till en annan.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA