Försäkringskassan får allvarlig JO-kritik

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-06-27

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan sekretesskyddade uppgifter utan föregående sekretessprövning lämnats ut till sociala myndigheter.

JOs kritik avser Försäkringskassans agerande i ett fall då en handläggare på myndigheten gjorde en orosanmälan till socialnämnden gällande ett barn. Till sin anmälan bifogade handläggaren flera handlingar med sekretesskyddade uppgifter, bland annat ett läkarintyg som kommit in till myndigheten i ett ärende om sjukpenning. Det gjordes inte någon sekretessprövning av om handlingarna kunde lämnas ut. Utlämnandet anmäldes till JO av en förälder som berörts av orosanmälan.

JO konstaterar i sitt beslut att Försäkringskassan inte har någon skyldighet att göra orosanmälan om myndigheten i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, till skillnad från bland andra myndigheter inom hälso- och sjukvård. Men även Försäkringskassan har möjlighet att göra orosanmälan och kan i samband med detta lämna ut sekretesskyddade uppgifter, om det är uppenbart att intresset av att de lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Vid en sådan avvägning ska myndigheten enligt JO å ena sidan beakta möjligheten att ge socialtjänsten information för att kunna hjälpa ett barn i en potentiellt utsatt situation, å andra sidan förälderns intresse av att kunna lämna en utförlig beskrivning av sin hälsa i ett ärende om sjukpenning utan att uppgiften sprids till obehöriga.

JO uttalar sig inte om huvuida det funnits skäl för handläggaren att göra en orosanmälan i det aktuella fallet.

”När en orosanmälan görs på grund av uppgifter som en person med tystnadsplikt har fått kännedom om i tjänsten måste utlämnandet föregås av en sekretessprövning. Det första steget i den prövningen är att bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Enligt JO är det tillräckligt att handläggaren i orosanmälan beskriver de omständigheter som ligger bakom oron för barnet, utan att någon annan dokumentation överlämnas. Sedan är det socialnämndens sak att avgöra om det finns anledning att begära in de ytterligare handlingar som nämnden kan behöva för sin prövning.

”Handläggaren gjorde överhuvudtaget inte några överväganden i frågan om huruvida uppgifterna omfattades av sekretess och jag är mycket kritisk till det”, skriver JO.

JO konstaterar att handläggaren på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddade uppgifter i flera medicinska handlingar. Det framgår enligt beslutet inte annat än att handläggarens åtgärder godkändes av dennes chef.

”Det inträffade ger mig intrycket att detta berott på allvarliga kunskapsbrister och slarv vid hanteringen av känsliga personuppgifter som överlämnats i förtroende till Försäkringskassan. Jag ser mycket allvarligt på det. Oaktat de åtgärder som Försäkringskassan angett att myndigheten vidtagit för att något liknande inte ska inträffa igen förtjänar myndigheten allvarlig kritik för det som har kommit fram”, skriver JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.