Långtgående samordning av it-drift föreslås

STATSFÖRVALTNING2021-12-17
Den statliga it-driftsutredningen föreslår en långtgående samverkan mellan de statliga myndigheterna om en digital infrastruktur och olika it-tjänster. Samverkan ska enligt förslaget vara frivillig för myndigheterna och samordnas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

It-driftutredningen har haft i uppdrag att ta fram underlag för att den offentliga förvaltningen ska få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift, genom antingen samordnad statlig it-drift och/eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift. Myndigheternas olika egna it-driftslösningar är enligt den särskilda utredaren Annelie Roswall Ljunggren inte alltid tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva.

När utredningen nu lämnat sitt slutbetänkande landar förslagen i en varaktig och långt samordnad statlig it-drift, kombinerad med tydligare rättsliga regler för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer. Utredningen betonar att varje myndighet också i framtiden ska ha full rådighet över sina it-lösningar, även om de samordnas med andra myndigheter.

Utredaren vill lägga ansvaret för att samordna statens it-drift på Digg. Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Trafikverket får i uppgift att vara leverantörsmyndigheter med ansvar för att leverera olika it-tjänster. För att säkerställa att myndigheter med olika grad av säkerhetskrav, olika typ av verksamhet och tekniska krav ska kunna ansluta sig kan ytterligare leverantörsmyndigheter tillkomma i framtiden.

Integritetsskyddsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen och de länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen samt Upphandlingsmyndigheten ska samverka med Digg i frågor som rör it-drift utifrån sina respektive specialkompetenser. Kammarkollegiet ska samverka med Digg om upphandling av ramavtal för it-drift som är avsedda för andra statliga myndigheter.

I utredningen betonas att den nya samordnade it-driften ska stå öppen för alla statliga myndigheter, med undantag för försvarsmyndigheterna och Säkerhetspolisen. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska inte hanteras inom det samordnade statliga tjänsteutbudet.

Tjänsteutbudet ska bygga på en flexibel och transparent lösning, där it-driftstjänster från flera privata leverantörer ingår. De statliga aktörerna måste dock enligt utredaren ha rådigheten över det samordnade statliga tjänsteutbudet. Genom spegling mellan flera datacenter kan redundans säkerställas för att undvika driftstörningar.

Utredningen förordar att det statliga tjänsteutbudet i huvudsak ska finansieras med avgifter där leverantörsmyndigheten tar betalt för utförda tjänster av den myndighet som utnyttjar dem. Men det kan finnas situationer där kostnaderna måste hanteras genom anslag, framför allt för små myndigheter, men också i samband med inledningsfasen när den statliga samordnade it-driften införs.

Den samordnade statliga it-driften ska etableras stegvis. I ett första steg ska regeringen ge ett samlat uppdrag till berörda myndigheter att etablera kompetens, förmåga och former för en samordnad statlig it-drift. Utredningen föreslår att Försäkringskassans befintliga uppdrag om samordnad och säker statlig it-drift förlängs och att Ekonomistyrningsverket, ESV, får i uppdrag att ta fram indikatorer för uppföljning. I nästa steg föreslås att regeringen beslutar om en förordning för samordnad statlig it-drift och ändrar berörda myndigheters instruktioner.

Enligt utredarens förslag ska regeringsuppdraget att etablera former och förmåga för en samordnad statlig it-drift starta 1 januari 2023. Uppdraget ska slutrapporteras senast 30 juni 2024, medan förordningen om samordnad statlig it-drift och ändringarna i berörda myndigheters instruktioner ska träda i kraft 1 juli 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.