Myndighet ska ompröva begäran om att ta del av testresultat

TRAFIKVERKET2023-06-02

Kammarrätten i Sundsvall skickar tillbaka ett ärende om utlämning av resultaten från urvalstester till en tjänst vid Trafikverket för en ny prövning. Myndigheten måste enligt domstolen pröva om den som överklagat har rätt att få ut en handling i egenskap av part i ärendet.

Det fall som kammarrätten nu prövat rör en person som efter att ha sökt anställning vid Trafikverket begärde att få ta del av resultaten av urvalstester som han och andra sökande genomgått. Trafikverket avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den sökande hävdade till kammarrätten att testresultaten inte avser några integritetskänsliga uppgifter och därför borde lämnas ut.

Kammarrätten pekar i sitt beslut på att offentlighets- och sekretesslagens regler innebär att ett så kallat omvänt skaderekvisit gäller för uppgifter om urvalstester. Det innebär att de omfattas av sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

De handlingar som begärts ut innehåller bland annat testresultat från begåvnings- och personlighetstest som genomförts av kandidater inom ramen för anställningsärendet, och det är därmed enligt kammarrätten fråga om sådana urvalstester som regleras i lagen. I likhet med Trafikverket anser domstolen att det inte står klart att uppgifterna i handlingarna kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

Kammarrätten konstaterar dock att förvaltningslagen stadgar att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet, med vissa begränsningar. Eftersom den klagande i det här fallet är en av de sökande i anställningsärendet är han enligt rätten att betrakta som part.

Trafikverket har inte tagit ställning till om den sökande har rätt att ta del av handlingarna med stöd av rätten till partsinsyn. Med hänsyn till instansordningen är det Trafikverket som första instans som bör göra den prövningen, anser kammarrätten. Därför återförvisar domstolen ärendet till Trafikverket för en sådan prövning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA