Ny regeringspromemoria tar upp höjda pensioner

PENSIONER2022-03-09

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har tagit fram ett underlag som behandlar hur pensionerna kan höjas. Enligt beräkningarna, som presenteras i en promemoria, finns ekonomiskt utrymme för en generell höjning av inkomstpensionerna.

Arbetsgruppen har beräknat hur pensionssystemets finansiella ställning kommer att utvecklas på lång sikt. Till grund för beräkningarna ligger en pensionsmodell som tagits fram av Pensionsmyndigheten. Arbetsgruppen kommer fram till att det är sannolikt att pensionssystemet kommer att ackumulera ett betydande överskott i framtiden.

Det finns enligt promemorian tre grundläggande anledningar till det väntade ekonomiska överskottet i pensionssystemet:

• Buffertfondens avkastning är högre än snittinkomstens tillväxttakt.

• Den stora kullen av fyrtiotalister kommer att lämna systemet och ersättas av mindre grupper.

• Den arbetsföra befolkningen ökar, vilket innebär att fler betalar pensionsavgifter.

I promemorian diskuteras tre olika modeller för att öka pensionerna; höjda avgifter, en automatiskt verkande gas eller politiska beslut om höjda pensioner. Åtgärderna kan kombineras med varandra för att ge större effekt.

Införande av en gas i pensionssystemets, som bland annat TCO lagt fram, innebär en automatisk utdelning av systemets tillgångar. Det leder enligt rapporten till avsevärt högre pensioner över tid. Det kan handla om cirka tio procent högre utbetalningar om 30 år.

Om man beslutar att höja pensionerna utan att höja avgifterna innebär det enligt arbetsgruppen en budgetbelastning på staten som drabbar skattebetalarna. Statens sparande måste öka för att kompensera för det lägre sparandet i pensionssystemet om överskottsmålet ska klaras. Samtidigt minskar statens kostnader för garantipension och bostadstillägg, och skatteintäkterna ökar. Därför blir nettoeffekten på statens finanser ungefär hälften så stor som den direkta kostnaden av pensionsökningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA