Ny samverkan ska förbättra stödet till långtidsarbetslösa

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-05-11

Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse med arbetsgivarorganisationen Fremia, som syftar till att stärka samverkan mellan myndigheten och idéburna aktörer i arbetet mot långtidsarbetslöshet.

Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Fremia ska enligt ett pressmeddelande skapa förutsättningar för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen var i mars nästan varannan person långtidsarbetslös. Bland dem hade 57 procent varit arbetslösa i minst två år. Exempel på arbetssökande med svagare konkurrensförmåga är enligt pressmeddelandet utomeuropeiskt födda, de med kort utbildning, arbetslösa över 55 år och personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

I pressmeddelandet framhåller Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw vikten av kraftfulla satsningar för att bryta denna utveckling: ”Samverkan med kommuner och andra aktörer är avgörande för en effektiv arbetsmarknadspolitik. Jag är därför mycket glad att vi nu gemensamt tar ansvar för att samordna dialogen mellan det civila samhället och Arbetsförmedlingen i syfte att hitta innovativa och ändamålsenliga lösningar för att motverka långtidsarbetslösheten.”

De två parterna ska nu inrätta en nationell samverkansgrupp för idéburen verksamhet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Samverkansgruppen ska enligt pressmeddelandet underlätta regionala och lokala initiativ och skapa förutsättningar för idéburna aktörer att ge anpassade insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden för att fler ska närma sig arbete eller studier. 

Under 2022 kommer samverkansgruppen att prioritera dialog om de regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen har fått kring långtidsarbetslöshet. Gruppen kommer att fokusera på möjligheter och utmaningar med nuvarande regler och lagstiftning. Den ska också hitta gemensamma evidensbaserade verktyg och framgångsfaktorer. Arbetsförmedlingen har dessutom satt i gång ett internt arbete med att ta fram statistik över hur marknaden för idéburna aktörer inom arbetsmarknadspolitiken ser ut i dag.

Fremia

Fremia är en arbetsgivarförening för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, samt medarbetar- eller partnerägda företag. Fremia har 5 400 medlemsföretag med totalt cirka 145 000 anställda.

Källa: Fremia

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.