Riksrevisionens granskningar leder till rättelse

STATSFÖRVALTNING2022-04-11

Riksrevisionens granskningar under 2017 och 2018 ledde till att en majoritet av de granskade aktörerna vidtog åtgärder, skriver myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport för 2022.

Riksrevisionen följer varje år upp resultaten av tidigare granskningar av regeringen, statliga myndigheter, stiftelser och bolag. Årets uppföljning visar att granskningen i de flesta fall lett till åtgärder från de granskade organisationerna, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Syftet med uppföljningsrapporten är att ge riksdagen underlag för att bedöma om Riksrevisionens granskning bidragit till en bättre statlig verksamhet.

I årets rapport har Riksrevisionen bland annat följt upp 22 av effektivitetsrevisionens granskningar från 2017 och 2018. Enligt rapporten har 17 av dessa granskningar hittills lett till åtgärder från regeringen eller ansvariga myndigheter, i linje med Riksrevisionens granskning.

”Effektivare underhåll och drift av vägar och förbättrad forensisk verksamhet vid polisen är några av de förbättringar som granskningarna bidragit till”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Riksrevisionen har också i uppdrag att granska om statliga myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning. Det är ett arbete som pågår hela året, och fel och brister kan enligt pressmeddelandet ofta rättas till innan myndigheterna färdigställer sina årsredovisningar.

För räkenskapsåret 2020 fick 12 av de 226 granskade myndigheterna modifierade revisionsberättelser. Det berodde bland annat på att det funnits stora underskott i avgiftsfinansierad verksamhet, eller att myndigheterna gjort framtida åtaganden som de inte hade befogenhet till. Publikt har tidigare redovisat resultaten för 2021. Enligt uppföljningsrapporten har de flesta myndigheter redan efter ett år vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna.

Under pågående granskning kan Riksrevisionen också lämna en revisionsrapport med rekommenderade åtgärder till den berörda myndigheten. Under räkenskapsåret 2020 fick 14 myndigheter revisionsrapporter med totalt 57 rekommendationer. Riksrevisionen konstaterar nu att 54 rekommendationer helt eller delvis har följts av myndigheterna.

”Den svenska förvaltningsmodellen bygger till stora delar på att myndigheterna gör sig förtjänta av medborgarnas förtroende. Revisionen bidrar till detta genom att möjliggöra ökad transparens och ansvarsutkrävande”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.