Personuppgifter i lönesystemet Primula ska ha förvarats på ett osäkert sätt.
Bild: Mostphotos
Personuppgifter i lönesystemet Primula ska ha förvarats på ett osäkert sätt.

Säkerhetsbrister upptäckta i lönesystem

SÄKERHET2020-09-10

Ett lönesystem med uppgifter om mer än 45 000 statsanställda har allvarliga säkerhetsbrister, skriver Dagens Nyheter. Det är företaget Tietoevry som är leverantören bakom lönesystemet Primula, som används av flera stora myndigheter.

Enligt en anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har personuppgifter i lönesystemet Primula förvarats på ett osäkert sätt, skriver tidningen. Anmälan har gjorts efter en revision där man konstaterat allvarliga säkerhetsbrister. Revisionen har sekretessbelagts och lämnas inte ut av någon av de berörda myndigheter Dagens Nyheter varit i kontakt med.

Staten upprättade 2013 ett ramavtal med systemleverantören Tietoevry som bland annat omfattar lönesystemet Primula. Totalt har 16 statliga myndigheter avropat systemet. Eftersom en av dessa myndigheter är Statens servicecenter, SSC, utnyttjar ytterligare ett stort antal myndigheter lönesystemet genom SSC. Totalt ska enligt Dagens Nyheter minst 45 000 personer på 88 svenska myndigheter vara berörda.

”Att det gjorts en säkerhetsrevision kan jag bekräfta. Jag kan däremot inte ge innehållet för det är av affärssekretess, och kan även vara av hänsyn till rikets säkerhet”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för SSC, till tidningen.

Bland de myndigheter som utnyttjar det aktuella lönesystemet finns Transportstyrelsen, Riksdagen, Statens institutionsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, Riksbanken samt universitet och högskolor.

Myndigheter som använder Primula

Ett åttiotal myndigheter använder Primula via Statens servicecenter. Enligt SSC är det dessa myndigheter:

 • Arbetsdomstolen
 • Arbetsmiljöverket
 • Barnombudsmannen
 • Blekinge tekniska högskola
 • Bokföringsnämnden
 • Boverket
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Delegationen mot segregation
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Domarnämnden
 • eHalsomyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Etikprövningsmyndigheten
 • Exportkreditnämnden
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Finanspolitiska rådet
 • Fortifikationsverket
 • Forum för levande historia
 • Försvarsunderrättelsedomstolen
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan Kristianstad
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Justitiekanslern
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kommerskollegium
 • Konjunkturinstitutet
 • Konkurrensverket
 • Konstfack
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Medlingsinstitutet
 • Mittuniversitetet
 • Moderna museet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Myndigheten för press radio och tv
 • Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Revisorsinspektionen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Rättsmedicinalverket
 • Statens haverikommission
 • Statens historiska museer
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
 • Statens institutionsstyrelse
 • Statens medieråd
 • Statens servicecenter
 • Statens skolverk
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Svenska ESF-rådet
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Tillväxtverket
 • Transportstyrelsen
 • Universitets- och högskolerådet
 • Universitetskanslersämbetet
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Vetenskapsrådet

Det finns dessutom ett antal myndigheter som inte är anslutna till Statens servicecenter som också använder systemet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.