Skarp JO-kritik mot Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-06-07

Justitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot Försäkringskassan sedan myndigheten underlåtit att följa en dom om sjukpenning från förvaltningsrätten.

En kvinna överklagade 2019 ett beslut av Försäkringskassan att neka henne sjukpenning för merparten av närmare ett halvt års sjukskrivning. Förvaltningsrätten biföll hennes överklagande och förklarade att hon hade rätt till sjukpenning för en viss period. Men i stället för att betala ut ersättning enligt domen inledde Försäkringskassan en ny utredning av hennes sjukpenninggrundade inkomst och övriga förhållanden. Utredningen ledde till att det inte betalades ut någon sjukpenning för större delen av den period som domstolen hade prövat.

JO uttalar att förvaltningsrättens dom innebar att kvinnans överklagande bifölls helt och att alla förutsättningar för rätt till sjukpenning var uppfyllda. Efter en sådan dom ska Försäkringskassan inte vidta några särskilda utredningsåtgärder när det gäller de frågor som domstolen redan har tagit ställning till. Om Försäkringskassan ansåg att domen var felaktig hade myndigheten i stället möjlighet att överklaga den, konstaterar JO.

I sitt yttrande till JO medger Försäkringskassan att myndigheten gjorde fel:

”Mot bakgrund av hur domstolen har formulerat sitt domslut får samtliga förutsättningar för rätt till sjukpenning anses vara prövade. Försäkringskassan har därför saknat förutsättningar att utreda frågan om sjukpenning vidare”, skriver myndigheten bland annat.

Enligt Försäkringskassan var inte myndighetens rutiner kända bland samtliga handläggare på den avdelning som hanterar verkställighet av domar gällande sjukpenning. Det gällde bland annat den handläggare som haft i uppgift att verkställa det nu aktuella ärendet. Försäkringskassan har således misslyckats med att implementera gällande styrning, skriver myndigheten i yttrandet.

”Det är anmärkningsvärt att flera av de handläggare som arbetar med att verkställa domar tycks sakna grundläggande kunskaper om dessa frågor. Försäkringskassan har tidigare fått kritik för liknande brister”, konstaterar JO Thomas Norling i sitt beslut.

Den felaktiga handläggningen fortsatte trots att den klagande vid flera tillfällen ifrågasatte att en ny utredning skulle genomföras, konstaterar JO. Det var inte förrän JO tog tag i ärendet som Försäkringskassan uppmärksammade bristerna och det resterande beloppet betalades ut. Då hade det gått närmare ett år sedan förvaltningsrättens dom kom in till Försäkringskassan. Det inträffade är oacceptabelt och den felaktiga handläggningen har enligt JO sannolikt påverkat den klagandes ekonomi.

”Jag är mycket kritisk till det som framkommit i ärendet. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för att inte ha verkställt domen på ett korrekt sätt”, skriver Thomas Norling i beslutet och meddelar att JO kommer att fortsätta att följa utvecklingen på området.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.