Annons:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarerTyck till!

”Alliansen sänkte Arbetsförmedlingens legitimitet”

Att slå mot Arbetsförmedlingen är inte en konstruktiv väg för att förbättra svensk arbetsmarknadspolitik. Däremot måste utbildningssystemen förbättras så att alla klarar gymnasieskolan. Det säger STs ordförande Britta Lejon apropå allianspartiernas förslag att lägga ned Arbetsförmedlingen.

De förra regeringspartierna i Alliansen har enats om att Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form, och att andra aktörer ska ta över förmedlingsarbetet. Vägen dit ska gå via en pågående utredning om Arbetsförmedlingen, som enligt de borgerliga bör få nya direktiv.  Förslaget ligger i riksdagens arbetsmarknadsutskott och har stöd av Sverigedemokraterna, vilket innebär att det sannolikt röstas igenom som ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, svarar i en skriftlig kommentar till Publikt att regeringen får ”invänta utskottets arbete”. Men när det gäller kritiken mot Arbetsförmedlingen hävdar hon att det är den förra regeringen som bär ansvaret för myndighetens bristfälliga resultat. ”Högerregeringen behandlade Arbetsförmedlingen som en experimentverkstad och körde resultaten i botten”, skriver hon, och den lade dessutom ”miljardbelopp på oseriösa coacher och lotsar”.

STs ordförande Britta Lejon är också kritisk till den förra regeringens styrning av Arbetsförmedlingen. Ett fundamentalt fel var, anser hon, att begränsa myndighetens uppdrag till att stödja och hjälpa långtidsarbetslösa, lågutbildade och andra grupper som har särskilt svårt att få ett jobb.

– Jag tror att det har varit förödande för Arbetsförmedlingens legitimitet att de inte har haft i uppdrag att hjälpa dem som knackar på hos Arbetsförmedlingen och är bättre rustade – de som talar svenska, är utbildade och har haft jobb nyligen eller fortfarande har ett jobb.

Den nuvarande regeringen har tagit bort förbudet att arbeta med de grupperna, men fortfarande finns inget uttryckligt uppdrag att stötta människor som har relativt lätt att hitta ett arbete.

Den svenska arbetsmarknaden går bra, framhåller Britta Lejon.

– Vi har ett extremt högt tryck i ekonomin. Men det finns bekymmer bakom den ljusa bilden, högtrycket når inte alla. Har man inte skola är det inte lätt att få ett arbete, och det tar lång tid för nyanlända att etablera sig, särskilt för kvinnor.

I det läget behövs en nationellt sammanhållen arbetsmarknadspolitik, anser hon. I den finns flera delar än Arbetsförmedlingen.

– Det är fullkomligt avgörande att man jobbar med utbildningsystemen så att alla klarar gymnasieskolan. För dem som trots stöd inte klarar ett vanligt jobb har vi föreslagit en modern form av beredskapsjobb.

Att Arbetsförmedlingen skulle vara sämre än privata alternativ när det gäller förmedling, coachning och ”rustning” av individer tror hon inte på. Den jämförelse som ibland görs med parternas omställningsorganisationer som ger stöd vid uppsägningar är inte relevant, menar hon.

– De har ett helt annat uppdrag, eftersom de arbetar med människor som fortfarande har ett jobb eller just förlorat det. Arbetsförmedlingen möter i många fall människor som aldrig arbetat med något som finns på svensk arbetsmarknad, inte talar svenska och kanske till och med är analfabeter.

Till de förändringar ST vill se i Arbetsförmedlingen hör att rensa i floran av anställningsstöd och att ge den enskilde arbetsförmedlaren ett större mandat.

– Det behövs mer flexibilitet, så att arbetsförmedlarna kan specialdesigna insatser utifrån individens behov. Det skulle definitivt ge effekt.

Inlagt av Staffan Lindskog sön, 02/19/2017 - 10:07
Ett stor problem med arbetsförmedlingens verksamhet är att de inte använder av riksdagen anslagna medel för kompetenshöjande åtgärder hos långtidsarbetslös utan istället sänder tillbaka medel. Detta har nu pågått under en längre tid, för många i denna grupp räcker det med enklare korta kurser för att komplettera kompetens som ger anställningsbarhet hos en ny arbetsgivare och möjlighet till en ny anställning.
Så länge som denna passiva verksamhet tillåts att fortsätta så kommer legitimitet för arbetsförmedlingens verksamhet knappast att höjas. Att som "Allians för Sverige" föreslå att medel i ökad utsträckning ska på till privata matchningsbolag är inte eller en progressiv förbättring av rådande situation eftersom det är ett system som har provats under 10 år och i princip är helt verkningslöst.
I det fallet att den svenska pensionsålder skulle anpassas till genomsnittet inom EU så skulle gruppen långtidsarbetslösa reduceras avsevärt, det gäller att analysera de grundläggande faktorerna och sluta upp med att arbeta med egna agendor inom området om förtroendet inom arbetsmarkandspolitken ska kunna höjas!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.