Annons:
Regeringen föreslår att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter senast 1 januari 2023, bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.Bild:Mostphotos
STATSFÖRVALTNING
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Myndigheter negativa till tvångsanslutning

17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.

I regeringens promemoria föreslås att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter, SSC, senast 1 januari 2023. Bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.

Syftet är att minska myndigheternas administrationskostnader och öka deras effektivitet. När förslaget nu har återvänt från remissrunda pekar en hel del av de tillfrågade myndigheterna på att det kommer att leda till det omvända, det vill säga lägre kvalitet till ett högre pris.

”Sammantaget innebär förslaget allvarliga fördyringar och försämringar både för universitet och för statsförvaltningen som helhet - både på kort och lång sikt”, skriver Karolinska institutet, KI, i sitt remissvar.

KI pekar också på att de ekonomitjänster som SSC i så fall skulle komma att ta över är komplicerade, och man ställer sig därför tveksam till om det alls kommer att fungera.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, skriver i sitt svar att regeringen har ”underskattat den kompetens som krävs och den komplexitet hanteringen av ekonomirelaterade tjänster innebär i vår mångfacetterade sektor”.

Alla nio högskolor och universitet som tillfrågats för fram liknande synpunkter, och alla nio motsätter sig förslaget.

Informationssäkerheten är en annan aspekt som ett antal myndigheter har synpunkter på. Domstolsverket skriver att myndighetens verksamhet inte är lämplig att överföra till SSC på det sätt som regeringen föreslår.

”Det är oklart om beställnings- och fakturahanteringen hos Statens servicecenter kan uppfylla de krav som följer av informationssäkerhets- och integritetskyddslagstiftningen”, skriver man i sitt svar.

Åklagarmyndigheten skriver att det ur säkerhetssynpunkt är ”direkt olämpligt” att myndighetens ekonomihantering ansluts till SSC. Ekobrottsmyndigheten är inne på samma spår.

”Det är en brist att promemorian inte alls berör frågor om skyddet för personuppgifter”, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Den fackliga organisationen Saco är inte heller helt nöjda med förslaget och påpekar att regeringen bör utreda hur kostnadseffektivt det hela egentligen blir innan man går till beslut.

Saco påpekar också att förslaget kan komma att sätta möjligheten att träffa lokala kollektivavtal ur spel i framtiden. ”Det finns en risk att en centralisering av hantering av olika tjänster bidrar till en likriktning av villkoren inom det statliga avtalsområdet i motsats till att man genom lokala avtal eller enskilda överenskommelser skapar villkor som är väl anpassade till den aktuella verksamhetens behov”, skriver Saco i remissvaret.

Av 26 tillfrågade remissinstanser är 17 negativa till förslaget, av de övriga har sju valt att inte yttra sig.

Migrationsverket och Livsmedelsverket är positiva till förslaget. ”Detta är något som sannolikt borde bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar”, skriver den sistnämnda myndigheten. Både Migrationsverket och Livsmedelsverket påpekar dock att det krävs tid för analys av konsekvenserna innan beslut tas. Migrationsverket skriver dessutom i sitt svar att det vore önskvärt om myndigheten kan anslutas senare än 1 januari 2023.

Inlagt av Micke fre, 10/11/2019 - 08:46
Det märks att en myndighet när de outsourcat en funktion inte längre har kontroll på vad som anmäls till supporten Om någon annan ska sköta din verksamhet är det oerhört viktigt att lägga tid på att analysera de brister, fel och begränsningar som finns.

Många gånger kan det enkla levereras väldigt billigt, men sedan finns det inget intresse eller kunskap att leverera det lite mer komplicerade som får saker och ting att fungera. När de packar ihop många kunder i en lösning blir säkerhetsfrågor mer komplexa, och det färgar av sig på flexibiliteten.

Förstå mig rätt, en vilsen kund kan ha stor nytta av att styras i en viss riktning och välkomnar det sannolikt, om det sedan är billigt också borde detta vara attraktivt.

Problemet är att tjänsterna inte är så billiga många gånger i praktiken. Att ansluta kostar 400.000 kr så om en myndighet har 4,000 fakturor så kostar det 100 kr per faktura att bara ansluta. Det är exklusive löpande kostnader så klart.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.