Annons:

Så mycket tjänar myndighetscheferna – hela listan

När regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer var det Lena Erixon på Trafikverket som fick den högsta lönen. Men vad tjänar din chef? Publikt har hela listan.

Det här är en gammal artikel. En artikel med aktuella uppgifter finns högst upp i denna lista.

Regeringen har nyligen fattat beslut om nya löner för statens myndighetschefer. Lena Erixon på Trafikverket fick den högsta lönen av alla, 159 000 kronor i månaden. Av de tio bäst betalda cheferna är fyra kvinnor och sex män. Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015.

I listan nedan kan du se vad alla myndighetschefer har för månadslön. I pdf-filerna till höger finns också uppgifter om respektive myndighetschefs gamla lön och vilken löneförhöjning personen har fått. 

 • Affärsverket svenska kraftnät, Mikael Odenberg, 123 100 kr
 • Allmänna reklamationsnämnden, Britta Ahnmé Kågerman, 88 500 kr
 • Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, 111 600 kr
 • Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, 148 400 kr
 • Arbetsmiljöverket, Erna Zelmin Ekenhem, 108 200 kr
 • Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, 84 500 kr
 • Blekinge tekniska högskola, Anders Hederstierna, 85 000 kr
 • Bolagsverket,  Annika Bränström, 101 800 kr
 • Boverket, Janna Valik, 100 400 kr
 • Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, 91 700 kr
 • Brottsoffermyndigheten, Annika Öster, 93 700 kr
 • Centrala studiestödsnämnden, Christina Forsberg, 90 000 kr
 • Datainspektionen, Kristina Svahn Starrsjö, 91 800 kr
 • Diskrimineringsombudsmannen, Agneta Broberg, 93 600 kr
 • Domstolsverket, Martin Holmgren, 114 900 kr
 • eHälsomyndigheten, Torsten Håkansta, 106 100 kr
 • Ekobrottsmyndigheten, Eva Fröjelin, 107 200 kr
 • Ekonomistyrningsverket, Mats Wikström, 93 900 kr
 • Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, 94 700 kr
 • Energimarknadsinspektionen, Anne Vadasz Nilsson, 91 700 kr
 • Exportkreditnämnden, Anna-Karin Jatko, 116 500 kr
 • Fastighetsmäklarinspektionen, Eva Westberg, 82 600 kr
 • Finansinspektionen, Eric Thedéen, 131 000 kr
 • Finanspolitiska rådet, Joakim Sonnegård, 83 800 kr
 • Folke Bernadotteakademin, Sven-Eric Söder, 101 000 kr
 • Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson, 117 400 kr
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Ewa Ställdal Eriksson, 97 000 kr
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Ingrid Petersson, 111 700 kr
 • Fortifikationsverket, Urban Karlström, 106 700 kr
 • Forum för levande historia, Ingrid Lomfors, 82 000 kr
 • Försvarets materielverk, Göran Mårtensson, 126 000 kr
 • Försvarets radioanstalt (FRA), Dag Hartelius, 100 500 kr
 • Försvarshögskolan, Romulo Enmark, 92 600 kr
 • Försvarsmakten, Peter Sandwall (GD), 107 400 kr
 • Försvarsmakten, Micael Bydén (ÖB), 151 000 kr
 • Försvarsunderrättelsedomstolen, Hases Per Sjöblom, 88 400 kr
 • Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, 153 300 kr
 • Gentekniknämnden, Birgitta Eilemar, 74 400 kr
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Karin Henriksson-Larsén, 93 000 kr
 • Göteborgs universitet, Pam Fredman, 123 000 kr
 • Havs- och vattenmyndigheten, Ingemar Berglund, 78 300 kr
 • Högskolan Dalarna, Marita Hilliges, 88 700 kr
 • Högskolan i Borås, Björn Brorström, 88 800 kr
 • Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson, 88 300 kr
 • Högskolan i Halmstad, Mikael Alexandersson, 93 700 kr
 • Högskolan i Skövde, Sigbritt Karlsson, 87 600 kr
 • Högskolan Kristianstad, Håkan Pihl, 87 000 kr
 • Högskolan Väst, Kerstin Norén, 95 600 kr
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Jan-Olof Dahlgren, 103 800 kr
 • Inspektionen för socialförsäkringen, Maria Hemström Hemmingsson, 90 000 kr
 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Christer Ahlström, 91 800 kr
 • Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hult Backlund, 110 100 kr
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Olof Åslund, 89 000 kr
 • Institutet för rymdfysik, Stanislav Barabash, 79 000 kr
 • Institutet för språk och folkminnen, Ingrid Johansson-Lind, 82 900 kr
 • Justitiekanslern, Anna Skarhed, 111 300 kr
 • Kammarkollegiet, Gunnar Larsson, 117 000 kr
 • Karlstads universitet, Åsa Bergenheim, 101 800 kr
 • Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright, 114 700 kr
 • Kemikalieinspektionen, Nina Cromnier, 97 000 kr
 • Kommerskollegium, Anna Stellinger, 90 300 kr
 • Konjunkturinstitutet, Mats Dillén, 106 400 kr
 • Konkurrensverket, Dan Sjöblom, 120 900 kr
 • Konstfack, Maria Lantz, 82 600 kr
 • Konstnärsnämnden, Ann Larsson, 80 000 kr
 • Konsumentverket, Cecilia Tisell, 78 000 kr
 • Kriminalvården, Nils Öberg, 125 800 kr
 • Kronofogdemyndigheten, Christina Gellerbrant Hagberg, 115 000 kr
 • Kungliga biblioteket, Gunilla Herdenberg, 93 100 kr
 • Kungliga Konsthögskolan, Marta Kuzma, 79 000 kr
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Cecilia Rydinger Alin, 82 600 kr
 • Kungliga Tekniska högskolan, Peter Gudmundson, 111 700 kr
 • Kustbevakningen, Lena Jönsson, 99 200 kr
 • Lantmäteriet, Bengt Kjellson, 103 500 kr
 • Linköpings universitet, Helen Dannetun, 112 000 kr
 • Linnéuniversitetet, Stephen Hwang, 104 800 kr
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Magnus Hagberg, 80 100 kr
 • Livsmedelsverket, Annica Sohlström, 100 000 kr
 • Lotteriinspektionen, Håkan Hallstedt, 91 000 kr
 • Luftfartsverket, Olle Sundin, 134 200 kr
 • Luleå tekniska universitet, Johan Sterte, 106 000 kr
 • Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, 117 600 kr
 • Läkemedelsverket, Catarina Andersson Forsman, 114 500 kr
 • Malmö högskola, Kerstin Tham, 102 500 kr
 • Marknadsdomstolen, Per Carlson, 94 900 kr
 • Medlingsinstitutet, Carina Gunnarsson, 113 500 kr
 • Migrationsverket, Anders Danielsson, 136 500 kr
 • Mittuniversitetet, Anders Söderholm, 101 000 kr
 • Moderna museet, Daniel Birnbaum, 113 000 kr
 • Myndigheten för delaktighet, Malin Ekman Aldén, 83 000 kr
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Kristina Svartz, 83 500 kr
 • Myndigheten för kulturanalys, Sverker Härd, 80 900 kr
 • Myndigheten för press, radio och tv, Magnus Larsson, 83 300 kr
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg, 111 200 kr
 • Myndigheten för tillgängliga medier, Roland Esaiasson, 85 500 kr
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, Jan Cedervärn, 75 600 kr
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, 96 000 kr
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Fredrik Lennartsson, 85 400 kr
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson, 107 000 kr
 • Mälardalens högskola, Paul Pettersson, 88 000 kr
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Berndt Arell, 99 700 kr
 • Naturhistoriska riksmuseet, Jan Olov Westerberg, 85 400 kr
 • Naturvårdsverket, Björn Risinger, 107 000 kr
 • Nordiska Afrikainstitutet, Iina Soiri, 82 000 kr
 • Patent- och registreringsverket, Susanne Ås Sivborg, 110 900 kr
 • Patentbesvärsrätten, Peter Strömberg, 93 100 kr
 • Pensionsmyndigheten, Katrin Westling Palm, 122 300 kr
 • Polarforskningssekretariatet, Björn Dahlbäck, 78 500 kr
 • Polismyndigheten, Dan Eliasson, 156 500 kr
 • Post- och telestyrelsen, Catarina Wretman, 105 300 kr
 • Revisorsnämnden, Per Johansson, 87 000 kr
 • Riksantikvarieämbetet, Lars Amréus, 94 700 kr
 • Riksarkivet, Björn Jordell, 89 000 kr
 • Riksgäldskontoret, Hans Lindblad, 128 100 kr
 • Riksutställningar, Rebecka Nolmark, 81 000 kr
 • Rymdstyrelsen, Olle Norberg, 93 600 kr
 • Rättsmedicinalverket, Monica Rodrigo, 101 300 kr
 • Sjöfartsverket, Ann-Catrine Zetterdahl, 136 600 kr
 • Skatteverket, Ingemar Hansson, 140 000 kr
 • Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist, 112 000 kr
 • Skolforskningsinstitutet, Lena Adamson, 88 900 kr
 • Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, 110 000 kr
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, Greger Bååth, 97 800 kr
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Susanna Axelsson, 76 300 kr
 • Statens centrum för arkitektur och design, Kerstin Brunnberg, 75 500 kr
 • Statens energimyndighet, Erik Brandsma, 106 800 kr
 • Statens fastighetsverk, Björn Anderson, 99 400 kr
 • Statens försvarshistoriska museer, Staffan Bengtsson, 84 900 kr
 • Statens geotekniska institut, Åsa-Britt Karlsson, 98 200 kr
 • Statens haverikommission, Hans Ytterberg, 89 500 kr
 • Statens historiska museer, Maria Jansén, 88 100 kr
 • Statens institutionsstyrelse, Kent Ehliasson, 113 100 kr
 • Statens jordbruksverk, Leif Denneberg, 111 800 kr
 • Statens konstråd, Magdalena Malm, 79 300 kr
 • Statens kulturråd, Staffan Forssell, 91 800 kr
 • Statens maritima museer, Leif Grundberg, 82 500 kr
 • Statens medieråd, Ewa Thorslund, 84 000 kr
 • Statens museer för världskultur, Ann Follin, 95 000 kr
 • Statens musikverk, Stina Westerberg, 86 300 kr
 • Statens servicecenter, Thomas Pålsson, 100 200 kr
 • Statens skolinspektion, Helén Ängmo, 103 000 kr
 • Statens skolverk, Anna Ekström, 119 300 kr
 • Statens tjänstepensionsverk, Joakim Stymne, 107 600 kr
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, Jens Mattsson, 96 100 kr
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, Jonas Bjelfvenstam, 91 400 kr
 • Statistiska centralbyrån, Stefan Lundgren, 122 500 kr
 • Statskontoret, Ingvar Mattson, 92 600 kr
 • Stockholms konstnärliga högskola, Paula Crabtree, 89 000 kr
 • Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, 112 400 kr
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Mats Persson, 111 000 kr
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Peter Strömbäck, 111 200 kr
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Charlotte Petri Gornitzka, 121 400 kr
 • Svenska institutet, Annika Rembe, 99 000 kr
 • Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Eva Sjögren, 81 800 kr
 • Sveriges geologiska undersökning, Lena Söderberg, 108 100 kr
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Peter Högberg, 108 900 kr
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Rolf Brennerfelt, 112 700 kr
 • Säkerhetspolisen, Anders Thornberg, 117 600 kr
 • Södertörns högskola, Moira von Wright, 92 600 kr
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sofia Wallström, 97 300 kr
 • Tillväxtverket, Gunilla Nordlöf, 106 000 kr
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Jan-Olof Lind, 101 500 kr
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Christina Malm, 93 300 kr
 • Trafikanalys, Brita Saxton, 92 700 kr
 • Trafikverket, Lena Erixon, 159 000 kr
 • Transportstyrelsen, Maria Ågren, 115 200 kr
 • Tullverket, Therese Mattsson, 112 600 kr
 • Umeå universitet, Lena Gustafsson, 110 400 kr
 • Universitets- och högskolerådet, Ulf Melin, 101 500 kr
 • Universitetskanslersämbetet, Harriet Wallberg-Henriksson, 131 500 kr
 • Uppsala universitet, Eva Åkesson, 118 000 kr
 • Verket för innovationssystem, Charlotte Brogren, 112 400 kr
 • Vetenskapsrådet, Sven Stafström, 113 600 kr
 • Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, 112 400 kr
 • Örebro universitet, Jens Schollin, 103 000 kr
 • Överklagandenämnden för studiestöd, Hans Göran Åhgren, 79 000 kr
Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.