Annons:

Så mycket tjänar myndighetscheferna – hela listan

När regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer var det Lena Erixon på Trafikverket som fick den högsta lönen. Men vad tjänar din chef? Publikt har hela listan.

Denna artikel publicerades 2016 och löneuppgifterna är inte längre aktuella. En artikel med aktuella uppgifter finns högst upp i denna lista.

Regeringen har nyligen fattat beslut om nya löner för statens myndighetschefer. Lena Erixon på Trafikverket fick den högsta lönen av alla, 159 000 kronor i månaden. Av de tio bäst betalda cheferna är fyra kvinnor och sex män. Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015.

I listan nedan kan du se vad alla myndighetschefer har för månadslön. I pdf-filerna till höger finns också uppgifter om respektive myndighetschefs gamla lön och vilken löneförhöjning personen har fått. 

 • Affärsverket svenska kraftnät, Mikael Odenberg, 123 100 kr
 • Allmänna reklamationsnämnden, Britta Ahnmé Kågerman, 88 500 kr
 • Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, 111 600 kr
 • Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, 148 400 kr
 • Arbetsmiljöverket, Erna Zelmin Ekenhem, 108 200 kr
 • Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, 84 500 kr
 • Blekinge tekniska högskola, Anders Hederstierna, 85 000 kr
 • Bolagsverket,  Annika Bränström, 101 800 kr
 • Boverket, Janna Valik, 100 400 kr
 • Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, 91 700 kr
 • Brottsoffermyndigheten, Annika Öster, 93 700 kr
 • Centrala studiestödsnämnden, Christina Forsberg, 90 000 kr
 • Datainspektionen, Kristina Svahn Starrsjö, 91 800 kr
 • Diskrimineringsombudsmannen, Agneta Broberg, 93 600 kr
 • Domstolsverket, Martin Holmgren, 114 900 kr
 • eHälsomyndigheten, Torsten Håkansta, 106 100 kr
 • Ekobrottsmyndigheten, Eva Fröjelin, 107 200 kr
 • Ekonomistyrningsverket, Mats Wikström, 93 900 kr
 • Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, 94 700 kr
 • Energimarknadsinspektionen, Anne Vadasz Nilsson, 91 700 kr
 • Exportkreditnämnden, Anna-Karin Jatko, 116 500 kr
 • Fastighetsmäklarinspektionen, Eva Westberg, 82 600 kr
 • Finansinspektionen, Eric Thedéen, 131 000 kr
 • Finanspolitiska rådet, Joakim Sonnegård, 83 800 kr
 • Folke Bernadotteakademin, Sven-Eric Söder, 101 000 kr
 • Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson, 117 400 kr
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Ewa Ställdal Eriksson, 97 000 kr
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Ingrid Petersson, 111 700 kr
 • Fortifikationsverket, Urban Karlström, 106 700 kr
 • Forum för levande historia, Ingrid Lomfors, 82 000 kr
 • Försvarets materielverk, Göran Mårtensson, 126 000 kr
 • Försvarets radioanstalt (FRA), Dag Hartelius, 100 500 kr
 • Försvarshögskolan, Romulo Enmark, 92 600 kr
 • Försvarsmakten, Peter Sandwall (GD), 107 400 kr
 • Försvarsmakten, Micael Bydén (ÖB), 151 000 kr
 • Försvarsunderrättelsedomstolen, Hases Per Sjöblom, 88 400 kr
 • Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, 153 300 kr
 • Gentekniknämnden, Birgitta Eilemar, 74 400 kr
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Karin Henriksson-Larsén, 93 000 kr
 • Göteborgs universitet, Pam Fredman, 123 000 kr
 • Havs- och vattenmyndigheten, Ingemar Berglund, 78 300 kr
 • Högskolan Dalarna, Marita Hilliges, 88 700 kr
 • Högskolan i Borås, Björn Brorström, 88 800 kr
 • Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson, 88 300 kr
 • Högskolan i Halmstad, Mikael Alexandersson, 93 700 kr
 • Högskolan i Skövde, Sigbritt Karlsson, 87 600 kr
 • Högskolan Kristianstad, Håkan Pihl, 87 000 kr
 • Högskolan Väst, Kerstin Norén, 95 600 kr
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Jan-Olof Dahlgren, 103 800 kr
 • Inspektionen för socialförsäkringen, Maria Hemström Hemmingsson, 90 000 kr
 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Christer Ahlström, 91 800 kr
 • Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hult Backlund, 110 100 kr
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Olof Åslund, 89 000 kr
 • Institutet för rymdfysik, Stanislav Barabash, 79 000 kr
 • Institutet för språk och folkminnen, Ingrid Johansson-Lind, 82 900 kr
 • Justitiekanslern, Anna Skarhed, 111 300 kr
 • Kammarkollegiet, Gunnar Larsson, 117 000 kr
 • Karlstads universitet, Åsa Bergenheim, 101 800 kr
 • Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright, 114 700 kr
 • Kemikalieinspektionen, Nina Cromnier, 97 000 kr
 • Kommerskollegium, Anna Stellinger, 90 300 kr
 • Konjunkturinstitutet, Mats Dillén, 106 400 kr
 • Konkurrensverket, Dan Sjöblom, 120 900 kr
 • Konstfack, Maria Lantz, 82 600 kr
 • Konstnärsnämnden, Ann Larsson, 80 000 kr
 • Konsumentverket, Cecilia Tisell, 78 000 kr
 • Kriminalvården, Nils Öberg, 125 800 kr
 • Kronofogdemyndigheten, Christina Gellerbrant Hagberg, 115 000 kr
 • Kungliga biblioteket, Gunilla Herdenberg, 93 100 kr
 • Kungliga Konsthögskolan, Marta Kuzma, 79 000 kr
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Cecilia Rydinger Alin, 82 600 kr
 • Kungliga Tekniska högskolan, Peter Gudmundson, 111 700 kr
 • Kustbevakningen, Lena Jönsson, 99 200 kr
 • Lantmäteriet, Bengt Kjellson, 103 500 kr
 • Linköpings universitet, Helen Dannetun, 112 000 kr
 • Linnéuniversitetet, Stephen Hwang, 104 800 kr
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Magnus Hagberg, 80 100 kr
 • Livsmedelsverket, Annica Sohlström, 100 000 kr
 • Lotteriinspektionen, Håkan Hallstedt, 91 000 kr
 • Luftfartsverket, Olle Sundin, 134 200 kr
 • Luleå tekniska universitet, Johan Sterte, 106 000 kr
 • Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, 117 600 kr
 • Läkemedelsverket, Catarina Andersson Forsman, 114 500 kr
 • Malmö högskola, Kerstin Tham, 102 500 kr
 • Marknadsdomstolen, Per Carlson, 94 900 kr
 • Medlingsinstitutet, Carina Gunnarsson, 113 500 kr
 • Migrationsverket, Anders Danielsson, 136 500 kr
 • Mittuniversitetet, Anders Söderholm, 101 000 kr
 • Moderna museet, Daniel Birnbaum, 113 000 kr
 • Myndigheten för delaktighet, Malin Ekman Aldén, 83 000 kr
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Kristina Svartz, 83 500 kr
 • Myndigheten för kulturanalys, Sverker Härd, 80 900 kr
 • Myndigheten för press, radio och tv, Magnus Larsson, 83 300 kr
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg, 111 200 kr
 • Myndigheten för tillgängliga medier, Roland Esaiasson, 85 500 kr
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, Jan Cedervärn, 75 600 kr
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, 96 000 kr
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Fredrik Lennartsson, 85 400 kr
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson, 107 000 kr
 • Mälardalens högskola, Paul Pettersson, 88 000 kr
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Berndt Arell, 99 700 kr
 • Naturhistoriska riksmuseet, Jan Olov Westerberg, 85 400 kr
 • Naturvårdsverket, Björn Risinger, 107 000 kr
 • Nordiska Afrikainstitutet, Iina Soiri, 82 000 kr
 • Patent- och registreringsverket, Susanne Ås Sivborg, 110 900 kr
 • Patentbesvärsrätten, Peter Strömberg, 93 100 kr
 • Pensionsmyndigheten, Katrin Westling Palm, 122 300 kr
 • Polarforskningssekretariatet, Björn Dahlbäck, 78 500 kr
 • Polismyndigheten, Dan Eliasson, 156 500 kr
 • Post- och telestyrelsen, Catarina Wretman, 105 300 kr
 • Revisorsnämnden, Per Johansson, 87 000 kr
 • Riksantikvarieämbetet, Lars Amréus, 94 700 kr
 • Riksarkivet, Björn Jordell, 89 000 kr
 • Riksgäldskontoret, Hans Lindblad, 128 100 kr
 • Riksutställningar, Rebecka Nolmark, 81 000 kr
 • Rymdstyrelsen, Olle Norberg, 93 600 kr
 • Rättsmedicinalverket, Monica Rodrigo, 101 300 kr
 • Sjöfartsverket, Ann-Catrine Zetterdahl, 136 600 kr
 • Skatteverket, Ingemar Hansson, 140 000 kr
 • Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist, 112 000 kr
 • Skolforskningsinstitutet, Lena Adamson, 88 900 kr
 • Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, 110 000 kr
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, Greger Bååth, 97 800 kr
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Susanna Axelsson, 76 300 kr
 • Statens centrum för arkitektur och design, Kerstin Brunnberg, 75 500 kr
 • Statens energimyndighet, Erik Brandsma, 106 800 kr
 • Statens fastighetsverk, Björn Anderson, 99 400 kr
 • Statens försvarshistoriska museer, Staffan Bengtsson, 84 900 kr
 • Statens geotekniska institut, Åsa-Britt Karlsson, 98 200 kr
 • Statens haverikommission, Hans Ytterberg, 89 500 kr
 • Statens historiska museer, Maria Jansén, 88 100 kr
 • Statens institutionsstyrelse, Kent Ehliasson, 113 100 kr
 • Statens jordbruksverk, Leif Denneberg, 111 800 kr
 • Statens konstråd, Magdalena Malm, 79 300 kr
 • Statens kulturråd, Staffan Forssell, 91 800 kr
 • Statens maritima museer, Leif Grundberg, 82 500 kr
 • Statens medieråd, Ewa Thorslund, 84 000 kr
 • Statens museer för världskultur, Ann Follin, 95 000 kr
 • Statens musikverk, Stina Westerberg, 86 300 kr
 • Statens servicecenter, Thomas Pålsson, 100 200 kr
 • Statens skolinspektion, Helén Ängmo, 103 000 kr
 • Statens skolverk, Anna Ekström, 119 300 kr
 • Statens tjänstepensionsverk, Joakim Stymne, 107 600 kr
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, Jens Mattsson, 96 100 kr
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, Jonas Bjelfvenstam, 91 400 kr
 • Statistiska centralbyrån, Stefan Lundgren, 122 500 kr
 • Statskontoret, Ingvar Mattson, 92 600 kr
 • Stockholms konstnärliga högskola, Paula Crabtree, 89 000 kr
 • Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, 112 400 kr
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Mats Persson, 111 000 kr
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Peter Strömbäck, 111 200 kr
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Charlotte Petri Gornitzka, 121 400 kr
 • Svenska institutet, Annika Rembe, 99 000 kr
 • Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Eva Sjögren, 81 800 kr
 • Sveriges geologiska undersökning, Lena Söderberg, 108 100 kr
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Peter Högberg, 108 900 kr
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Rolf Brennerfelt, 112 700 kr
 • Säkerhetspolisen, Anders Thornberg, 117 600 kr
 • Södertörns högskola, Moira von Wright, 92 600 kr
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sofia Wallström, 97 300 kr
 • Tillväxtverket, Gunilla Nordlöf, 106 000 kr
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Jan-Olof Lind, 101 500 kr
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Christina Malm, 93 300 kr
 • Trafikanalys, Brita Saxton, 92 700 kr
 • Trafikverket, Lena Erixon, 159 000 kr
 • Transportstyrelsen, Maria Ågren, 115 200 kr
 • Tullverket, Therese Mattsson, 112 600 kr
 • Umeå universitet, Lena Gustafsson, 110 400 kr
 • Universitets- och högskolerådet, Ulf Melin, 101 500 kr
 • Universitetskanslersämbetet, Harriet Wallberg-Henriksson, 131 500 kr
 • Uppsala universitet, Eva Åkesson, 118 000 kr
 • Verket för innovationssystem, Charlotte Brogren, 112 400 kr
 • Vetenskapsrådet, Sven Stafström, 113 600 kr
 • Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, 112 400 kr
 • Örebro universitet, Jens Schollin, 103 000 kr
 • Överklagandenämnden för studiestöd, Hans Göran Åhgren, 79 000 kr
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.