Annons:

Så mycket tjänar myndighetscheferna – hela listan

När regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer var det Lena Erixon på Trafikverket som fick den högsta lönen. Men vad tjänar din chef? Publikt har hela listan.

Denna artikel publicerades 2016 och löneuppgifterna är inte längre aktuella. En artikel med aktuella uppgifter finns högst upp i denna lista.

Regeringen har nyligen fattat beslut om nya löner för statens myndighetschefer. Lena Erixon på Trafikverket fick den högsta lönen av alla, 159 000 kronor i månaden. Av de tio bäst betalda cheferna är fyra kvinnor och sex män. Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015.

I listan nedan kan du se vad alla myndighetschefer har för månadslön. I pdf-filerna till höger finns också uppgifter om respektive myndighetschefs gamla lön och vilken löneförhöjning personen har fått. 

 • Affärsverket svenska kraftnät, Mikael Odenberg, 123 100 kr
 • Allmänna reklamationsnämnden, Britta Ahnmé Kågerman, 88 500 kr
 • Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, 111 600 kr
 • Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, 148 400 kr
 • Arbetsmiljöverket, Erna Zelmin Ekenhem, 108 200 kr
 • Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, 84 500 kr
 • Blekinge tekniska högskola, Anders Hederstierna, 85 000 kr
 • Bolagsverket,  Annika Bränström, 101 800 kr
 • Boverket, Janna Valik, 100 400 kr
 • Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, 91 700 kr
 • Brottsoffermyndigheten, Annika Öster, 93 700 kr
 • Centrala studiestödsnämnden, Christina Forsberg, 90 000 kr
 • Datainspektionen, Kristina Svahn Starrsjö, 91 800 kr
 • Diskrimineringsombudsmannen, Agneta Broberg, 93 600 kr
 • Domstolsverket, Martin Holmgren, 114 900 kr
 • eHälsomyndigheten, Torsten Håkansta, 106 100 kr
 • Ekobrottsmyndigheten, Eva Fröjelin, 107 200 kr
 • Ekonomistyrningsverket, Mats Wikström, 93 900 kr
 • Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, 94 700 kr
 • Energimarknadsinspektionen, Anne Vadasz Nilsson, 91 700 kr
 • Exportkreditnämnden, Anna-Karin Jatko, 116 500 kr
 • Fastighetsmäklarinspektionen, Eva Westberg, 82 600 kr
 • Finansinspektionen, Eric Thedéen, 131 000 kr
 • Finanspolitiska rådet, Joakim Sonnegård, 83 800 kr
 • Folke Bernadotteakademin, Sven-Eric Söder, 101 000 kr
 • Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson, 117 400 kr
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Ewa Ställdal Eriksson, 97 000 kr
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Ingrid Petersson, 111 700 kr
 • Fortifikationsverket, Urban Karlström, 106 700 kr
 • Forum för levande historia, Ingrid Lomfors, 82 000 kr
 • Försvarets materielverk, Göran Mårtensson, 126 000 kr
 • Försvarets radioanstalt (FRA), Dag Hartelius, 100 500 kr
 • Försvarshögskolan, Romulo Enmark, 92 600 kr
 • Försvarsmakten, Peter Sandwall (GD), 107 400 kr
 • Försvarsmakten, Micael Bydén (ÖB), 151 000 kr
 • Försvarsunderrättelsedomstolen, Hases Per Sjöblom, 88 400 kr
 • Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, 153 300 kr
 • Gentekniknämnden, Birgitta Eilemar, 74 400 kr
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Karin Henriksson-Larsén, 93 000 kr
 • Göteborgs universitet, Pam Fredman, 123 000 kr
 • Havs- och vattenmyndigheten, Ingemar Berglund, 78 300 kr
 • Högskolan Dalarna, Marita Hilliges, 88 700 kr
 • Högskolan i Borås, Björn Brorström, 88 800 kr
 • Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson, 88 300 kr
 • Högskolan i Halmstad, Mikael Alexandersson, 93 700 kr
 • Högskolan i Skövde, Sigbritt Karlsson, 87 600 kr
 • Högskolan Kristianstad, Håkan Pihl, 87 000 kr
 • Högskolan Väst, Kerstin Norén, 95 600 kr
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Jan-Olof Dahlgren, 103 800 kr
 • Inspektionen för socialförsäkringen, Maria Hemström Hemmingsson, 90 000 kr
 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Christer Ahlström, 91 800 kr
 • Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hult Backlund, 110 100 kr
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Olof Åslund, 89 000 kr
 • Institutet för rymdfysik, Stanislav Barabash, 79 000 kr
 • Institutet för språk och folkminnen, Ingrid Johansson-Lind, 82 900 kr
 • Justitiekanslern, Anna Skarhed, 111 300 kr
 • Kammarkollegiet, Gunnar Larsson, 117 000 kr
 • Karlstads universitet, Åsa Bergenheim, 101 800 kr
 • Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright, 114 700 kr
 • Kemikalieinspektionen, Nina Cromnier, 97 000 kr
 • Kommerskollegium, Anna Stellinger, 90 300 kr
 • Konjunkturinstitutet, Mats Dillén, 106 400 kr
 • Konkurrensverket, Dan Sjöblom, 120 900 kr
 • Konstfack, Maria Lantz, 82 600 kr
 • Konstnärsnämnden, Ann Larsson, 80 000 kr
 • Konsumentverket, Cecilia Tisell, 78 000 kr
 • Kriminalvården, Nils Öberg, 125 800 kr
 • Kronofogdemyndigheten, Christina Gellerbrant Hagberg, 115 000 kr
 • Kungliga biblioteket, Gunilla Herdenberg, 93 100 kr
 • Kungliga Konsthögskolan, Marta Kuzma, 79 000 kr
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Cecilia Rydinger Alin, 82 600 kr
 • Kungliga Tekniska högskolan, Peter Gudmundson, 111 700 kr
 • Kustbevakningen, Lena Jönsson, 99 200 kr
 • Lantmäteriet, Bengt Kjellson, 103 500 kr
 • Linköpings universitet, Helen Dannetun, 112 000 kr
 • Linnéuniversitetet, Stephen Hwang, 104 800 kr
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Magnus Hagberg, 80 100 kr
 • Livsmedelsverket, Annica Sohlström, 100 000 kr
 • Lotteriinspektionen, Håkan Hallstedt, 91 000 kr
 • Luftfartsverket, Olle Sundin, 134 200 kr
 • Luleå tekniska universitet, Johan Sterte, 106 000 kr
 • Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, 117 600 kr
 • Läkemedelsverket, Catarina Andersson Forsman, 114 500 kr
 • Malmö högskola, Kerstin Tham, 102 500 kr
 • Marknadsdomstolen, Per Carlson, 94 900 kr
 • Medlingsinstitutet, Carina Gunnarsson, 113 500 kr
 • Migrationsverket, Anders Danielsson, 136 500 kr
 • Mittuniversitetet, Anders Söderholm, 101 000 kr
 • Moderna museet, Daniel Birnbaum, 113 000 kr
 • Myndigheten för delaktighet, Malin Ekman Aldén, 83 000 kr
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Kristina Svartz, 83 500 kr
 • Myndigheten för kulturanalys, Sverker Härd, 80 900 kr
 • Myndigheten för press, radio och tv, Magnus Larsson, 83 300 kr
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg, 111 200 kr
 • Myndigheten för tillgängliga medier, Roland Esaiasson, 85 500 kr
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, Jan Cedervärn, 75 600 kr
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lena Nyberg, 96 000 kr
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Fredrik Lennartsson, 85 400 kr
 • Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson, 107 000 kr
 • Mälardalens högskola, Paul Pettersson, 88 000 kr
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Berndt Arell, 99 700 kr
 • Naturhistoriska riksmuseet, Jan Olov Westerberg, 85 400 kr
 • Naturvårdsverket, Björn Risinger, 107 000 kr
 • Nordiska Afrikainstitutet, Iina Soiri, 82 000 kr
 • Patent- och registreringsverket, Susanne Ås Sivborg, 110 900 kr
 • Patentbesvärsrätten, Peter Strömberg, 93 100 kr
 • Pensionsmyndigheten, Katrin Westling Palm, 122 300 kr
 • Polarforskningssekretariatet, Björn Dahlbäck, 78 500 kr
 • Polismyndigheten, Dan Eliasson, 156 500 kr
 • Post- och telestyrelsen, Catarina Wretman, 105 300 kr
 • Revisorsnämnden, Per Johansson, 87 000 kr
 • Riksantikvarieämbetet, Lars Amréus, 94 700 kr
 • Riksarkivet, Björn Jordell, 89 000 kr
 • Riksgäldskontoret, Hans Lindblad, 128 100 kr
 • Riksutställningar, Rebecka Nolmark, 81 000 kr
 • Rymdstyrelsen, Olle Norberg, 93 600 kr
 • Rättsmedicinalverket, Monica Rodrigo, 101 300 kr
 • Sjöfartsverket, Ann-Catrine Zetterdahl, 136 600 kr
 • Skatteverket, Ingemar Hansson, 140 000 kr
 • Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist, 112 000 kr
 • Skolforskningsinstitutet, Lena Adamson, 88 900 kr
 • Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, 110 000 kr
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, Greger Bååth, 97 800 kr
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Susanna Axelsson, 76 300 kr
 • Statens centrum för arkitektur och design, Kerstin Brunnberg, 75 500 kr
 • Statens energimyndighet, Erik Brandsma, 106 800 kr
 • Statens fastighetsverk, Björn Anderson, 99 400 kr
 • Statens försvarshistoriska museer, Staffan Bengtsson, 84 900 kr
 • Statens geotekniska institut, Åsa-Britt Karlsson, 98 200 kr
 • Statens haverikommission, Hans Ytterberg, 89 500 kr
 • Statens historiska museer, Maria Jansén, 88 100 kr
 • Statens institutionsstyrelse, Kent Ehliasson, 113 100 kr
 • Statens jordbruksverk, Leif Denneberg, 111 800 kr
 • Statens konstråd, Magdalena Malm, 79 300 kr
 • Statens kulturråd, Staffan Forssell, 91 800 kr
 • Statens maritima museer, Leif Grundberg, 82 500 kr
 • Statens medieråd, Ewa Thorslund, 84 000 kr
 • Statens museer för världskultur, Ann Follin, 95 000 kr
 • Statens musikverk, Stina Westerberg, 86 300 kr
 • Statens servicecenter, Thomas Pålsson, 100 200 kr
 • Statens skolinspektion, Helén Ängmo, 103 000 kr
 • Statens skolverk, Anna Ekström, 119 300 kr
 • Statens tjänstepensionsverk, Joakim Stymne, 107 600 kr
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, Jens Mattsson, 96 100 kr
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, Jonas Bjelfvenstam, 91 400 kr
 • Statistiska centralbyrån, Stefan Lundgren, 122 500 kr
 • Statskontoret, Ingvar Mattson, 92 600 kr
 • Stockholms konstnärliga högskola, Paula Crabtree, 89 000 kr
 • Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, 112 400 kr
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Mats Persson, 111 000 kr
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Peter Strömbäck, 111 200 kr
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Charlotte Petri Gornitzka, 121 400 kr
 • Svenska institutet, Annika Rembe, 99 000 kr
 • Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Eva Sjögren, 81 800 kr
 • Sveriges geologiska undersökning, Lena Söderberg, 108 100 kr
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Peter Högberg, 108 900 kr
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Rolf Brennerfelt, 112 700 kr
 • Säkerhetspolisen, Anders Thornberg, 117 600 kr
 • Södertörns högskola, Moira von Wright, 92 600 kr
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sofia Wallström, 97 300 kr
 • Tillväxtverket, Gunilla Nordlöf, 106 000 kr
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Jan-Olof Lind, 101 500 kr
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Christina Malm, 93 300 kr
 • Trafikanalys, Brita Saxton, 92 700 kr
 • Trafikverket, Lena Erixon, 159 000 kr
 • Transportstyrelsen, Maria Ågren, 115 200 kr
 • Tullverket, Therese Mattsson, 112 600 kr
 • Umeå universitet, Lena Gustafsson, 110 400 kr
 • Universitets- och högskolerådet, Ulf Melin, 101 500 kr
 • Universitetskanslersämbetet, Harriet Wallberg-Henriksson, 131 500 kr
 • Uppsala universitet, Eva Åkesson, 118 000 kr
 • Verket för innovationssystem, Charlotte Brogren, 112 400 kr
 • Vetenskapsrådet, Sven Stafström, 113 600 kr
 • Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, 112 400 kr
 • Örebro universitet, Jens Schollin, 103 000 kr
 • Överklagandenämnden för studiestöd, Hans Göran Åhgren, 79 000 kr
Bli den första att tycka till!
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.