Annons:
»Vi förstår inte myndig­hetens motiv för fem öre«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på Statens institutionsstyrelse, om att fack och skyddsombud inte informeras om allvarliga händelser på myndigheten.Bild:Casper Hedberg
Statens institutionsstyrelse
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarerTyck till!

Skyddsombud på SiS nekas information

Nationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

Enligt STs avdelningsordförande Thord Jansson har Statens institutionsstyrelse inte ett fungerande incidentrapporteringssystem.

–  Dels har en granskning visat att antalet incidenter är kraftigt underrapporterade, dels ska myndigheten genomföra en ny central upphandling av incidenthanteringssystemet.

För att informera om allvarliga händelser finns däremot sedan tio år en rapporteringsordning med en sändlista till bland annat ledningsgruppen, nationella huvudskyddsombudet och företrädare för de fackförbund som finns representerade på myndigheten, berättar Thord Jansson. Nu skickas rapporterna bara till den centrala ledningsgruppen och det nationella skyddsombudet och facken tagits bort från sändlistan.

– Det har varit det enda som fungerat. Det är totalt vansinne, som att man försöker mörklägga allvarliga händelser, säger Thord Jansson.

Därför gjorde skyddsorganisationen vid myndigheten en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren och begärde svar. Men något svar kom inte i tid och en begäran om åtgärd har nu skickats till Arbetsmiljöverket.

Det argument som arbetsgivaren framfört är att det handlar om en anpassning till de nya dataskyddsreglerna i GDPR. Katarina Tillgren, HR-direktör, skriver i ett mejl till Publikt:

”SiS verksamhet omfattas av stark sekretess och vi är alltid skyldiga att skydda ungdomar och klienter. Vi har tydliga riktlinjer kring hantering av allvarliga händelser och hur information ska rapporteras. Vid de tillfällen när det har inträffat personskador på medarbetare så får det nationella huvudskyddsombudet information om det.”

Nationella huvudskyddsombudet Jimmy Haller, skriver i anmälan att han nu ska få sms om det är personskador på personalen, men inte för övriga allvarliga händelser.

De ändrade rutinerna har fått som konsekvens att han exempelvis inte fått information från ledningen om ett fritagningsförsök i juni – och hur det påverkade personalen.

”Konsekvenserna för arbetsmiljön är naturligtvis allvarliga, där man som personal fruktar för sitt eget liv, samtidigt som man ansvarar för de intagnas liv och säkerhet”, skriver han i anmälan.

Han begär också att få ta del av all information igen eftersom avsaknaden av den gör att skyddsorganisationen inte kan arbeta snabbt och effektivt. 

Thord Jansson säger att hot och våld mot personalen är vanligt inom Statens institutionsstyrelse och att myndigheten därför borde lägga stort krut på förebyggande arbete – tillsammans med skyddsorganisationen och facken.

– Men medan andra liknande myndigheter har en säkerhetsavdelning med flera anställda så har vi en säkerhetsansvarig, som just nu är tjänstledig. Sedan blir man förvånad över att folk slutar.

Inlagt av Lotta Hedeby tors, 09/06/2018 - 13:45
Personaldirektören hänvisar till GDPR och sekretess. I riktlinjerna står det uttryckligen att rapporten om allvarlig händelse inte ska innehålla några personuppgifter och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig. Jag noterar också att av de åtta sorters allvarliga händelser som ska rapporteras till SiS ledningsgrupp ska fyra även anmälas till Arbetsmiljöverket. Trots det ska alltså nationella huvudskyddsombudet bara få information om ”allvarligare skador på personal”, inte om allvarliga skador på ungdom/klient i skola/arbete eller om brand eller upplopp, trots att även dessa händelser påverkar personalens arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt.
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät. Det tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd var könsfördelningen inom intervallet 40-60 enligt en genomgång av socialdepartementet.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.