Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Ytterligare steg mot tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.

Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden, överlämnade på torsdagen delegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten till civilminister Lena Micko, S. Överlämnandet inramades av ett seminarium kring erfarenheter från ett antal myndigheter som med stöd av delegationen arbetat med tillämpning av tillitsbaserad styrning och ledning.

– I högtidliga sammanhang pratar vi mycket om tillit och förtroende, men i vardagen blir det mycket detaljer. Det är ganska naturligt för att alla vill påverka. Men staten, och kommuner och regioner, måste släppa tyglarna lite grann, sade Lena Micko vid seminariet.

Delegationen föreslår två konkreta åtgärder för att gå vidare med införandet av tillitsbaserad styrning. Delegationen föreslår att Arbetsgivarverket får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete i processen, med stöd av Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Delegationen vill också inrätta en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte inom ramen för utredningsväsendet. En sådan kommitté skulle kunna föra en dialog om komplexa samhällsutmaningar, som till exempel organiserad brottslighet och långa sjukvårdsköer, menar delegationen.

– Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som ger en förskjutning från formell styrning till ledarskap. Medarbetarnas omdöme tas bättre tillvara, sade Christina Forsberg vid seminariet.

Enligt Christina Forsberg har delegationen i sitt arbete konstaterat att tillitsbaserad styrning och ledning leder till kortare handläggningstider och minskad administration.

Medarbetarnas arbetsglädje ökar när man får använda sin profession. Tillitsdelegationen har också funnit exempel på mer omfattande kunskapsutbyte inom en myndighet och mellan myndigheter, som gör det möjligt att lösa uppgifter på ett smartare sätt.

– Det handlar om att gå i medborgarens skor med medborgarens glasögon för att se vad som skapar värde för medborgaren. Och med den kunskapen utveckla ytterligare enklare tjänster och mer tillgänglig information för medborgarna, sade Christina Forsberg.

Christina Forsberg fomulerade under seminariet sin syn på tillit som ett förhållningssätt snarare än en styrmodell, och framhöll att myndigheterna måste fortsätta att mäta resultat, men fundera över vilka mått och mätetal som ska användas, vilken uppföljning som behövs och hur ofta:

– Det är inte fritt valt arbete, bara för att vi ska leda och styra med tillit. Tillit och kontroll hör ihop. Det handlar om en ömsesidig tillit medarbetare emellan och chefer och medarbetare emellan. Det är en utmaning att släppa taget och låta en medarbetare, eller en chef, pröva vingarna på egen hand. Men det gör också att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Under seminariet redovisade flera myndigheter sina erfarenheter av att ha deltagit i Tillitsdelegationens försöksverksamhet i det man kallat Tillitsverkstaden.

Polisen genomförde för fem år sedan en omorganisation från 21 myndigheter till en. Patrick Ungsäter, chef för polisområde nord i Stockholm, beskrev hur man gick från en organisation med starka inslag av hierakier till en där medarbetaren får mer utrymme att fatta egna beslut. Målet i det projekt under namnet Snabbare lagföring som genomfördes med stöd av Tillitsverkstaden var att öka kvaliteten och korta genomströmningstiderna i rättskedjan.

Gruppchefen Christina Lundholm berättade om uppdraget att minska tiden genom rättskedjan:

– Den stora framgångsfaktorn var att vi som skulle utföra jobbet fick i uppdrag att utforma hur det här praktiskt skulle gå till. Vi har fått enormt stor vinning i att vi känner en mycket större motivation i vårt arbete. Vi har fått chefernas mandat att utforma det, i samverkan med åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi har samarbetat oerhört bra, sade hon.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillämpat en ny modell i tillsynen av HVB-hem. I sin redovisning utgick IVO från ett citat hämtat ur en forskarrapport kring statens institutionsvård av barn innan projektet inleddes: ”Det förefaller finnas en klyfta mellan det som tillsynen har möjlighet att kontrollera och det som barnen finner angeläget.” Enligt inspektören Jenny Lindvall har den nya modellen inneburit ett helt omvänt perspektiv i det löpande arbetet:

– Vi har vänt på det. Nu pratar vi alltid med barnen först och sedan pratar vi med chefer och personal. Vi är också tydligare i vår återföring till huvudmännen med vad vi tycker genom att vi lyfter fram barnens perspektiv och synpunkter. Det var en stor omställning för oss, sade Jenny Lindvall.

Under seminariet redovisades ytterligare exempel av representanter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Mälardalens högskola och Riksgälden, tre andra av det 40-tal myndigheter som ingått i det myndighetsnätverk som etablerats av Tillitsdelegationen.

I samband med en paneldiskussion framhöll Arbetsförmedlingens strategichef Thomas Ericsson de fördelar myndigheten dragit av arbetet:

– När man kan finjustera kontinuerligt får man en helt annan träffsäkerhet. Det blir en ökad medvetenhet om hur vi ser på och utformar vår egen styrning och ledning. Det här projektet har gett oss väldigt viktiga insikter. De insikterna kommer att påverka oss också framöver, sade han.

Clas Olsson, generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket, efterlyste en tydligare signal från regeringen, "att nu är det det här vi kör". Det räcker inte med att ge ett uppdrag till Arbetsgivarverket, även om det kan vara nog så viktigt, menade han.

Nu kommer betänkandet från Tillitsdelegationen att gå ut på remiss, medan delegationen fortsätter att arbeta med att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som statliga myndigheter ger sina anställda. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.