Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Ytterligare steg mot tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.

Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden, överlämnade på torsdagen delegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten till civilminister Lena Micko, S. Överlämnandet inramades av ett seminarium kring erfarenheter från ett antal myndigheter som med stöd av delegationen arbetat med tillämpning av tillitsbaserad styrning och ledning.

– I högtidliga sammanhang pratar vi mycket om tillit och förtroende, men i vardagen blir det mycket detaljer. Det är ganska naturligt för att alla vill påverka. Men staten, och kommuner och regioner, måste släppa tyglarna lite grann, sade Lena Micko vid seminariet.

Delegationen föreslår två konkreta åtgärder för att gå vidare med införandet av tillitsbaserad styrning. Delegationen föreslår att Arbetsgivarverket får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete i processen, med stöd av Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Delegationen vill också inrätta en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte inom ramen för utredningsväsendet. En sådan kommitté skulle kunna föra en dialog om komplexa samhällsutmaningar, som till exempel organiserad brottslighet och långa sjukvårdsköer, menar delegationen.

– Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som ger en förskjutning från formell styrning till ledarskap. Medarbetarnas omdöme tas bättre tillvara, sade Christina Forsberg vid seminariet.

Enligt Christina Forsberg har delegationen i sitt arbete konstaterat att tillitsbaserad styrning och ledning leder till kortare handläggningstider och minskad administration.

Medarbetarnas arbetsglädje ökar när man får använda sin profession. Tillitsdelegationen har också funnit exempel på mer omfattande kunskapsutbyte inom en myndighet och mellan myndigheter, som gör det möjligt att lösa uppgifter på ett smartare sätt.

– Det handlar om att gå i medborgarens skor med medborgarens glasögon för att se vad som skapar värde för medborgaren. Och med den kunskapen utveckla ytterligare enklare tjänster och mer tillgänglig information för medborgarna, sade Christina Forsberg.

Christina Forsberg fomulerade under seminariet sin syn på tillit som ett förhållningssätt snarare än en styrmodell, och framhöll att myndigheterna måste fortsätta att mäta resultat, men fundera över vilka mått och mätetal som ska användas, vilken uppföljning som behövs och hur ofta:

– Det är inte fritt valt arbete, bara för att vi ska leda och styra med tillit. Tillit och kontroll hör ihop. Det handlar om en ömsesidig tillit medarbetare emellan och chefer och medarbetare emellan. Det är en utmaning att släppa taget och låta en medarbetare, eller en chef, pröva vingarna på egen hand. Men det gör också att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Under seminariet redovisade flera myndigheter sina erfarenheter av att ha deltagit i Tillitsdelegationens försöksverksamhet i det man kallat Tillitsverkstaden.

Polisen genomförde för fem år sedan en omorganisation från 21 myndigheter till en. Patrick Ungsäter, chef för polisområde nord i Stockholm, beskrev hur man gick från en organisation med starka inslag av hierakier till en där medarbetaren får mer utrymme att fatta egna beslut. Målet i det projekt under namnet Snabbare lagföring som genomfördes med stöd av Tillitsverkstaden var att öka kvaliteten och korta genomströmningstiderna i rättskedjan.

Gruppchefen Christina Lundholm berättade om uppdraget att minska tiden genom rättskedjan:

– Den stora framgångsfaktorn var att vi som skulle utföra jobbet fick i uppdrag att utforma hur det här praktiskt skulle gå till. Vi har fått enormt stor vinning i att vi känner en mycket större motivation i vårt arbete. Vi har fått chefernas mandat att utforma det, i samverkan med åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi har samarbetat oerhört bra, sade hon.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillämpat en ny modell i tillsynen av HVB-hem. I sin redovisning utgick IVO från ett citat hämtat ur en forskarrapport kring statens institutionsvård av barn innan projektet inleddes: ”Det förefaller finnas en klyfta mellan det som tillsynen har möjlighet att kontrollera och det som barnen finner angeläget.” Enligt inspektören Jenny Lindvall har den nya modellen inneburit ett helt omvänt perspektiv i det löpande arbetet:

– Vi har vänt på det. Nu pratar vi alltid med barnen först och sedan pratar vi med chefer och personal. Vi är också tydligare i vår återföring till huvudmännen med vad vi tycker genom att vi lyfter fram barnens perspektiv och synpunkter. Det var en stor omställning för oss, sade Jenny Lindvall.

Under seminariet redovisades ytterligare exempel av representanter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Mälardalens högskola och Riksgälden, tre andra av det 40-tal myndigheter som ingått i det myndighetsnätverk som etablerats av Tillitsdelegationen.

I samband med en paneldiskussion framhöll Arbetsförmedlingens strategichef Thomas Ericsson de fördelar myndigheten dragit av arbetet:

– När man kan finjustera kontinuerligt får man en helt annan träffsäkerhet. Det blir en ökad medvetenhet om hur vi ser på och utformar vår egen styrning och ledning. Det här projektet har gett oss väldigt viktiga insikter. De insikterna kommer att påverka oss också framöver, sade han.

Clas Olsson, generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket, efterlyste en tydligare signal från regeringen, "att nu är det det här vi kör". Det räcker inte med att ge ett uppdrag till Arbetsgivarverket, även om det kan vara nog så viktigt, menade han.

Nu kommer betänkandet från Tillitsdelegationen att gå ut på remiss, medan delegationen fortsätter att arbeta med att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som statliga myndigheter ger sina anställda. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
MutorNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.