Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Ytterligare steg mot tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.

Tillitsdelegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden, överlämnade på torsdagen delegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten till civilminister Lena Micko, S. Överlämnandet inramades av ett seminarium kring erfarenheter från ett antal myndigheter som med stöd av delegationen arbetat med tillämpning av tillitsbaserad styrning och ledning.

– I högtidliga sammanhang pratar vi mycket om tillit och förtroende, men i vardagen blir det mycket detaljer. Det är ganska naturligt för att alla vill påverka. Men staten, och kommuner och regioner, måste släppa tyglarna lite grann, sade Lena Micko vid seminariet.

Delegationen föreslår två konkreta åtgärder för att gå vidare med införandet av tillitsbaserad styrning. Delegationen föreslår att Arbetsgivarverket får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete i processen, med stöd av Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Delegationen vill också inrätta en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte inom ramen för utredningsväsendet. En sådan kommitté skulle kunna föra en dialog om komplexa samhällsutmaningar, som till exempel organiserad brottslighet och långa sjukvårdsköer, menar delegationen.

– Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som ger en förskjutning från formell styrning till ledarskap. Medarbetarnas omdöme tas bättre tillvara, sade Christina Forsberg vid seminariet.

Enligt Christina Forsberg har delegationen i sitt arbete konstaterat att tillitsbaserad styrning och ledning leder till kortare handläggningstider och minskad administration.

Medarbetarnas arbetsglädje ökar när man får använda sin profession. Tillitsdelegationen har också funnit exempel på mer omfattande kunskapsutbyte inom en myndighet och mellan myndigheter, som gör det möjligt att lösa uppgifter på ett smartare sätt.

– Det handlar om att gå i medborgarens skor med medborgarens glasögon för att se vad som skapar värde för medborgaren. Och med den kunskapen utveckla ytterligare enklare tjänster och mer tillgänglig information för medborgarna, sade Christina Forsberg.

Christina Forsberg fomulerade under seminariet sin syn på tillit som ett förhållningssätt snarare än en styrmodell, och framhöll att myndigheterna måste fortsätta att mäta resultat, men fundera över vilka mått och mätetal som ska användas, vilken uppföljning som behövs och hur ofta:

– Det är inte fritt valt arbete, bara för att vi ska leda och styra med tillit. Tillit och kontroll hör ihop. Det handlar om en ömsesidig tillit medarbetare emellan och chefer och medarbetare emellan. Det är en utmaning att släppa taget och låta en medarbetare, eller en chef, pröva vingarna på egen hand. Men det gör också att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Under seminariet redovisade flera myndigheter sina erfarenheter av att ha deltagit i Tillitsdelegationens försöksverksamhet i det man kallat Tillitsverkstaden.

Polisen genomförde för fem år sedan en omorganisation från 21 myndigheter till en. Patrick Ungsäter, chef för polisområde nord i Stockholm, beskrev hur man gick från en organisation med starka inslag av hierakier till en där medarbetaren får mer utrymme att fatta egna beslut. Målet i det projekt under namnet Snabbare lagföring som genomfördes med stöd av Tillitsverkstaden var att öka kvaliteten och korta genomströmningstiderna i rättskedjan.

Gruppchefen Christina Lundholm berättade om uppdraget att minska tiden genom rättskedjan:

– Den stora framgångsfaktorn var att vi som skulle utföra jobbet fick i uppdrag att utforma hur det här praktiskt skulle gå till. Vi har fått enormt stor vinning i att vi känner en mycket större motivation i vårt arbete. Vi har fått chefernas mandat att utforma det, i samverkan med åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi har samarbetat oerhört bra, sade hon.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillämpat en ny modell i tillsynen av HVB-hem. I sin redovisning utgick IVO från ett citat hämtat ur en forskarrapport kring statens institutionsvård av barn innan projektet inleddes: ”Det förefaller finnas en klyfta mellan det som tillsynen har möjlighet att kontrollera och det som barnen finner angeläget.” Enligt inspektören Jenny Lindvall har den nya modellen inneburit ett helt omvänt perspektiv i det löpande arbetet:

– Vi har vänt på det. Nu pratar vi alltid med barnen först och sedan pratar vi med chefer och personal. Vi är också tydligare i vår återföring till huvudmännen med vad vi tycker genom att vi lyfter fram barnens perspektiv och synpunkter. Det var en stor omställning för oss, sade Jenny Lindvall.

Under seminariet redovisades ytterligare exempel av representanter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Mälardalens högskola och Riksgälden, tre andra av det 40-tal myndigheter som ingått i det myndighetsnätverk som etablerats av Tillitsdelegationen.

I samband med en paneldiskussion framhöll Arbetsförmedlingens strategichef Thomas Ericsson de fördelar myndigheten dragit av arbetet:

– När man kan finjustera kontinuerligt får man en helt annan träffsäkerhet. Det blir en ökad medvetenhet om hur vi ser på och utformar vår egen styrning och ledning. Det här projektet har gett oss väldigt viktiga insikter. De insikterna kommer att påverka oss också framöver, sade han.

Clas Olsson, generaldirektör vid Ekonomistyrningsverket, efterlyste en tydligare signal från regeringen, "att nu är det det här vi kör". Det räcker inte med att ge ett uppdrag till Arbetsgivarverket, även om det kan vara nog så viktigt, menade han.

Nu kommer betänkandet från Tillitsdelegationen att gå ut på remiss, medan delegationen fortsätter att arbeta med att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som statliga myndigheter ger sina anställda. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Bli den första att tycka till!
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
CoronaNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby har börjat tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.