Annons:

Regeringen föreslår att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter senast 1 januari 2023, bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.
Bild: Mostphotos
Regeringen föreslår att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter senast 1 januari 2023, bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.

Myndigheter negativa till tvångsanslutning

STATSFÖRVALTNING2019-10-08

17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.

I regeringens promemoria föreslås att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter, SSC, senast 1 januari 2023. Bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.

Syftet är att minska myndigheternas administrationskostnader och öka deras effektivitet. När förslaget nu har återvänt från remissrunda pekar en hel del av de tillfrågade myndigheterna på att det kommer att leda till det omvända, det vill säga lägre kvalitet till ett högre pris.

”Sammantaget innebär förslaget allvarliga fördyringar och försämringar både för universitet och för statsförvaltningen som helhet - både på kort och lång sikt”, skriver Karolinska institutet, KI, i sitt remissvar.

KI pekar också på att de ekonomitjänster som SSC i så fall skulle komma att ta över är komplicerade, och man ställer sig därför tveksam till om det alls kommer att fungera.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, skriver i sitt svar att regeringen har ”underskattat den kompetens som krävs och den komplexitet hanteringen av ekonomirelaterade tjänster innebär i vår mångfacetterade sektor”.

Alla nio högskolor och universitet som tillfrågats för fram liknande synpunkter, och alla nio motsätter sig förslaget.

Informationssäkerheten är en annan aspekt som ett antal myndigheter har synpunkter på. Domstolsverket skriver att myndighetens verksamhet inte är lämplig att överföra till SSC på det sätt som regeringen föreslår.

”Det är oklart om beställnings- och fakturahanteringen hos Statens servicecenter kan uppfylla de krav som följer av informationssäkerhets- och integritetskyddslagstiftningen”, skriver man i sitt svar.

Åklagarmyndigheten skriver att det ur säkerhetssynpunkt är ”direkt olämpligt” att myndighetens ekonomihantering ansluts till SSC. Ekobrottsmyndigheten är inne på samma spår.

”Det är en brist att promemorian inte alls berör frågor om skyddet för personuppgifter”, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Den fackliga organisationen Saco är inte heller helt nöjda med förslaget och påpekar att regeringen bör utreda hur kostnadseffektivt det hela egentligen blir innan man går till beslut.

Saco påpekar också att förslaget kan komma att sätta möjligheten att träffa lokala kollektivavtal ur spel i framtiden. ”Det finns en risk att en centralisering av hantering av olika tjänster bidrar till en likriktning av villkoren inom det statliga avtalsområdet i motsats till att man genom lokala avtal eller enskilda överenskommelser skapar villkor som är väl anpassade till den aktuella verksamhetens behov”, skriver Saco i remissvaret.

Av 26 tillfrågade remissinstanser är 17 negativa till förslaget, av de övriga har sju valt att inte yttra sig.

Migrationsverket och Livsmedelsverket är positiva till förslaget. ”Detta är något som sannolikt borde bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar”, skriver den sistnämnda myndigheten. Både Migrationsverket och Livsmedelsverket påpekar dock att det krävs tid för analys av konsekvenserna innan beslut tas. Migrationsverket skriver dessutom i sitt svar att det vore önskvärt om myndigheten kan anslutas senare än 1 januari 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Micke (ej verifierad) fre, 10/11/2019 - 08:46
Det märks att en myndighet när de outsourcat en funktion inte längre har kontroll på vad som anmäls till supporten Om någon annan ska sköta din verksamhet är det oerhört viktigt att lägga tid på att analysera de brister, fel och begränsningar som finns.

Många gånger kan det enkla levereras väldigt billigt, men sedan finns det inget intresse eller kunskap att leverera det lite mer komplicerade som får saker och ting att fungera. När de packar ihop många kunder i en lösning blir säkerhetsfrågor mer komplexa, och det färgar av sig på flexibiliteten.

Förstå mig rätt, en vilsen kund kan ha stor nytta av att styras i en viss riktning och välkomnar det sannolikt, om det sedan är billigt också borde detta vara attraktivt.

Problemet är att tjänsterna inte är så billiga många gånger i praktiken. Att ansluta kostar 400.000 kr så om en myndighet har 4,000 fakturor så kostar det 100 kr per faktura att bara ansluta. Det är exklusive löpande kostnader så klart.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA