Regleringsbrev ställer krav på lokal närvaro

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-12-19

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S, och Arbetsförmedlingens nya generaldirektör Maria Mindhammar höll i dag en gemensam pressträff med anledning av att regeringen fattat beslut om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

I det ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för både arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med kommuner och andra aktörer, som Försäkringskassan.

– Regeringen anser därför att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av de orter där man lagt ned kontor, sade Eva Nordmark.

Hur många kontor som borde öppnas igen eller inte stängas enligt nuvarande plan, kunde Eva Nordmark inte svara på.

– Jag ser ju framför mig att skyltarna kommer upp igen på många orter, även om det kan ske på olika sätt. Det kan vara egna kontor, i samarbete med kommuner eller på statliga servicekontor. Det ska vara en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro i hela landet, sade Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen ska återrapportera en lägesbeskrivning senast 15 februari och 15 juni, särskilt för de orter som myndigheten lämnat under 2019. Uppdraget ska slutredovisas 23 oktober 2020.

Arbetsförmedlingens generaldirektör, Maria Mindhammar, konstaterade att läget är annorlunda nu än när besluten om nedläggningarna togs.

– Jag vill vara tydlig med att det beslutet föranleddes av stora budgetneddragningar. Vi sade redan då att vi inte kommer lämna några orter förrän vi har säkrat den lokala närvaron.

Hon konstaterade precis som tidigare att myndigheten kommer att se över sin lokala närvaro. Men inte heller hon kunde svara på hur många av de redan nedlagda kontoren som ska återuppstå – eller hur många av de 42 kontor som enligt planeringen ska läggas ned under 2020 som kommer att bli kvar.

– Vi kommer nu noga att se över vår lokala närvaro, och vi kommer göra några korrigeringar. Omställning och uppsägningar har slagit olika hårt ute i kommunerna. Vi kan se vissa luckor i vår lokala närvaro. Det står också ett ord – återupprätta – i regleringsbrevet. Så vi ser över detta nu.

Hon berättade också att myndigheten har en bra dialog med Sveriges kommuner och regioner och med de statliga servicekontoren om att dela utrymme med dem.

– Skulle det behövas en egen lokal, som vi sagt upp, så måste vi upphandla en ny lokal. När det gäller personalen är ju det ett problem, men det finns en återanställningsrätt. Men det är klart att det kostar pengar att ha personal i glesbygd, det vill jag vara tydlig med.

Maria Mindhammar konstaterade att Arbetsförmedlingen befinner sig i ”en extremt utsatt situation” och att det kommer vara ett ”hårt läge” även under 2020.

– Vi har tappat ungefär 3 000 medarbetare under det här året så det är klart att det påverkar vår produktionskapacitet. Men nu måste vi få lite arbetsro.

Fler uppdrag i regleringsbrevet

Arbetsförmedlingen ska:

  • redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för ett fungerande stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • analysera hur myndigheten kan bidra med kunskap om kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur arbetet med sådana analyser kan genomföras av den reformerade myndigheten.
  • analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.
  • redovisa arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsutbildningens effektivitet är hög och att arbetsmarknadsutbildningen fyller en strategisk funktion för kompetensförsörjningen.
  • fortsätta att förbereda och utveckla matchningstjänster.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.