Riksrevisionen granskar 180-dagarsregel

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-03-09

Riksrevisionen kommer att granska utfallet av de ändrade reglerna vid långtidssjukskrivning. Regeländringen har lett till att andelen avslag på ansökan om sjukpenning har minskat från 20 till 4 procent vid 180 dagars sjukskrivning.

Riksdagen beslutade 2021 att ändra reglerna för långvarig sjukskrivning för att fler skulle få möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete i stället för att behöva söka nytt jobb. Nu vill Riksrevisionen ta reda på om ändringen fått önskat resultat.

”Kraven vid 180-dagars sjukskrivning mildrades något för att fler ska återgå till arbete hos sin ordinarie arbetsgivare. Flera remissinstanser varnade för växande antal långtidssjukskrivna, risk för ökade kostnader och svårigheter för Försäkringskassan att tillämpa den nya regeln. Nu vill vi veta hur det gick”, skriver riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Ändringen i regelverket innebar en mildring av kravet att den enskilde skulle vara beredd att söka ett helt annat jobb efter 180 dagars sjukskrivning. Tidigare krävde lagstiftningen att det skulle finnas särskilda skäl för att undvika detta. Den nya formuleringen innebar att kravet mildrades till övervägande skäl.

Med ”övervägande skäl” menas att det finns mer som talar för än emot att personen kommer att återgå till arbete hos sin arbetsgivare i ordinarie omfattning inom ett års sjukskrivning.

Riksrevisionen konstaterar att flera myndigheter avstyrkte förslaget i sina remissvar. Bland dem som var emot fanns Försäkringskassan, som bland annat befarade att det skulle minska incitamenten för arbetsgivare att vidta tidiga åtgärder i sjukfallen, vilket skulle kunna försena återgången till arbete. Försäkringskassan ansåg även att reglerna var otydliga och att det skulle kunna leda till att olika handläggare gör olika tolkningar. Också Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, avstyrkte förslaget och varnade för att beviskraven för att tillämpa undantaget riskerade att bli för låga, och att det som skulle vara ett undantag riskerade att förvandlas till huvudregel.

Riksrevisionens granskning ska klargöra om syftet med regeländringen har uppnåtts, och om Försäkringskassan har implementerat den på ett effektivt sätt. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA