Annons:
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar och Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck skakar hand på ett treårigt avtal med löneökningar i nivå med industrins märke. Men både fack och arbetsgivare fick släppa sina krav kring arbetstiden.Bild:Martina Holmberg

Nytt avtal för statligt anställda

I dag undertecknades ett nytt avtal på det statliga avtalsområdet som ger 6,5 procent i löneökningar under tre år. En framgång för den fackliga sidan är att reglerna för den som skadas på jobbet förbättras. Däremot sade arbetsgivarsidan tvärt nej till arbetstidsförkortning.
OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar är också STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg
STs ordförande Britta Lejon.Bild:Casper Hedberg

Inför årets avtalsförhandlingar ville Arbetsgivarverket återigen ha ett avtal utan slutdatum och utan angivna siffror för löneökningar.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, krävde ett tidsbegränsat avtal i nivå med industrins märke. OFR fick sin vilja igenom. Det nya treåriga avtalet innebär löneökningar på totalt 6,5 procent om de lokala parterna inte kommer överens om annat.  Löneökningarna blir 2,2 procent första året, 2 procent året därpå och 2,3 procent tredje året.

Däremot fick inte OFR igenom någon lägsta garanterad löneökning för alla, så kallad individgaranti.

Vid sidan om löneökningarnas storlek har parterna också förhandlat om villkoren på en rad andra områden.

STs ordförande Britta Lejon är särskilt nöjd med att OFR har drivit igenom förbättringar av det avtal som reglerar arbetsskador. Karensen på 14 dagar tas bort. Dessutom slopas vållandekravet - att den anställda måste bevisa att arbetsgivaren varit vårdslös och orsakat skadan.

– Den här frågan har vi haft på bordet i flera år och det har känts omöjligt att komma framåt. För dem som skadas på jobbet är det här jätteviktigt, säger hon.

Hon är också nöjd med att OFR fått igenom att vård av sjukt barn och deltidsföräldraledighet upp till barnet är åtta år blir tjänstepensionsgrundande för alla, även för dem som började arbeta när det tidigare pensionsavtalet gällde.

 – Arbetsgivarverket har tidigare haft hållningen att de bara betalar in till tjänstepension för anställda som är på jobbet. Att de nu har ändrat sig och infört det även för vård av sjukt barn och föräldralediga är en vinst, inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

Men som alltid i förhandlingar har fackförbunden också fått betala, konstaterar Britta Lejon.

– Vi har fått gå med på att minska taket för hur många semesterdagar man får spara - från 35 till 30, även om det blir en övergångsperiod om fem år.

Både fack och arbetsgivare fick också släppa sina krav på arbetstidsområdet. OFR ville ha en arbetstidsförkortning och hade också yrkat på att anställda ska få två så kallade samhällsnyttodagar per år, liksom att arbetstid ska räknas som restid.

Arbetsgivarverket drev linjen att arbetsgivarna skulle få större makt att självständigt förlägga arbetstiden. Nu hamnar arbetstidsfrågorna i en partsgemensam arbetstidsgrupp.

– Vi är långt ifrån varandra i arbetstidsfrågor. Arbetsgivarna vill bestämma helt och vi vill ha rejält inflytande, säger OFRs förhandlingsledare Åsa Erba-Stenhammar, som också är STs förhandlingschef.

Hon är glad över att avtalet ger en löneökning i nivå med märket i industriavtalet och att grupper som behöver lite extra stöd får förbättringar. Hon nämner förbättringar i sjuklönereglerna som ett exempel.

En förhandling handlar också om vilka av motpartens krav man lyckas stoppa. OFR satte exempelvis stopp för Arbetsgivarverket yrkande om att ta bort ersättningar för läkemedel, läkarvård och flyttersättning.

Åsa Erba-Stenhammar är däremot missnöjd med att inte ha kommit vidare i frågan om visstidsanställningar, där ST yrkat att antalet visstidsanställningar bör minska.

– Precis som i frågan med arbetstid står vi långt ifrån varandra när det gäller visstidsanställningar. Vi har olika verklighetsuppfattning och har nu kommit överens om att ta fram gemensam statistik, säger hon.

Det blir inte heller några förbättringar i omställningsavtalet, som exempelvis reglerar stöd till statligt anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Åsa Erba-Stenhammar är dock noga med att påpeka att OFR och Arbetsgivarverket är överens om att lokala parter kan teckna egna omställningsavtal som specificerar vilka villkor som ska gälla vid omlokalisering.

– Det är många medlemmar som kommer att bli berörda av omlokalisering framöver. Det är mycket bättre att frågan ligger hos lokala parter än att vi ska avgöra centralt vad som är bäst för medarbetare och verksamhet.

Det fanns också områden där det rådde ”fullständig samsyn” mellan Arbetsgivarverket och OFR, enligt Åsa Erba-Stenhammar. Exempelvis är man överens om att utöka stödet i arbetsmiljöfrågor till fack och arbetsgivare lokalt. Det ska genom det partsgemensamma organet Partsrådet.

– Enskilda myndigheter ska kunna avropa stöd från Partsrådet, som har resurser. Det är roligt att vi är överens om att ta krafttag i den här frågan, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR fick också igenom:

  • Att lokala parterna även i fortsättningen få välja löneförhandlingsmodell – antingen traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal, där lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef.
  • En låglönesatsning där alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden kommer att bidra med mer pengar till lönepotten.
  • Att den bortre parentesen tas bort även för den del som arbetsgivaren betalar ut i sjukpenningtillägg. Den har ju redan tagits bort i sjukförsäkringen, det vill säga att man förut i normalfallet kunde vara sjukskriven i maximalt två och ett halvt år.

Arbetsgivarverket fick också igenom:

  • Att lokala parter kan ta fram en egen modell vid oenighet vid lönesättande samtal.
  • ”Ordningsregler” vid tjänstledighet för visstidsanställning inom staten införs. Exempelvis måste man ha jobbat ett år innan man kan få tjänstledigt.
  • Möjlighet att stänga av arbetstagare vid misstänkt brottslighet eller allvarlig misskötsamhet.

Avtalet gäller till och med 30 september 2020.

Det här är Offentliganställdas förhandlingsråd

ST ingår i den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som kallas OFR/S,P,O, vilket står för statstjänstemän, poliser och officerare. Nio förbund ingår: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.