Bild: Malin Hansson

Hård kritik mot SiS ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-10-27

I en ny rapport hävdar Barnrättsbyrån att barn på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem utsätts för organiserad och systematisk våldsanvändning. I en debattartikel i Dagens Nyheter riktas skarp kritik mot SiS.

Forskaren Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete, har granskat 1 788 beslut om avskiljning under 2019 och 2020 för att utreda i vilken omfattning och på vilket sätt barn utsätts för våld i samband med avskiljningar. Avskiljning är en lagreglerad åtgärd där den unge skiljs från övriga ungdomar i gruppen. I den rapport som nu publiceras av Barnrättsbyrån har ett antal experter på tvångsvård kommenterat resultatet av granskningen. Flera av dem står bakom debattartikeln.

Enligt rapporten utsätts barn på SiS-hem för omfattande och systematisk våldsanvändning. Våldet, i form av farliga och smärtsamma grepp och tekniker, lärs enligt debattartikeln ut inom ramen för en konflikthanteringsmetod som kallas NPNL, ”No Power – No Lose”. Syftet med metoden är att ge personalen verktyg att hantera konfliktfyllda situationer genom teoretiska kunskaper och fysiska tekniker. Dessa tekniker används enligt artikeln hos SiS vid mer än fyra av fem avskiljningar.

Enligt rapporten har vart tredje barn som utsatts för våld blivit det utan att det av beslutet om avskiljning framgår att barnen själva har varit våldsamma, trots att våldsamt beteende är en förutsättning för att avskiljning ska få användas. Den farligaste tekniken i NPNL är nedläggning och fasthållning av barn mot golv, som bland annat medför risk för kvävning.

”Rapporten visar också att det är de yngsta barnen mellan 11 och 15 år, flickor och barn med funktionsnedsättningar som utsätts för den största delen av våldet. Det handlar i regel om barn som utanför SiS skulle ha rätt till insatser inom lagen för stöd och service till personer med funktionshinder, LSS, och som skulle höra till särskolan eller bo i ett gruppboende”, skriver de 13 som undertecknat debattartikeln.

Enligt debattartikeln har barn på statliga ungdomshem under decennier vittnat om våld i samband med avskiljningar. Samtidigt är deras möjlighet att själva klaga på potentiellt olagliga ingripanden och få en juridisk prövning i det närmaste obefintlig, skriver de 13 debattörerna.

”Läget på SiS-hemmen är akut. Nyligen stängde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en avdelning på SiS-ungdomshemmet Nereby sedan personal utsatt barn för oförsvarligt våld. De åtgärdspaket som regeringen och SiS satt in tar inte itu med den pågående och systematiska våldsanvändningen”, skriver debattörerna.

Artikeln utmynnar i tre krav på regeringen:

● Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU

● Avskaffa farliga metoder för fysiska ingripanden (NPNL)

● Säkerställ barns tillgång till en klagoinstans

13 har skrivit under debattartikeln

Debattartikeln i Dagens Nyheter har undertecknats av Maria Andersson Vogel, fil dr i socialt arbete, Stockholms universitet, Peter Andersson, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet, Sabina Björk, före detta verksamhetsutvecklare på Sis, Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, Ecpat Sverige, Bo Hejlskov Elvén, psykolog och doktorand, Anders Hjern, barnläkare och professor, Karolinska institutet, Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare, Maskrosbarn, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Barnens rätt i samhället (Bris), Birmingham City University, Jennie Linde, pedagog, författare och handledare inom skola, LSS och Sis, Tom Palmstierna, psykiater, professor och överläkare vid rättspsykiatriska öppenvården på Beroendecentrum Stockholm, Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen, och Elin Wernquist, generalsekreterare, Barnrättsbyrån.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA