Bild: Magnus Bergström/Länsstyrelsen Stockholm

Kritik mot Anna Kinberg Batra i internutredning

LÄNSSTYRELSERNA2024-05-31

De två interna utredningarna som Länsstyrelsen i Stockholms län gjort med anledning av kritiken mot Anna Kinberg Batras rekryteringar är nu klara. I utredningarna riktas kritik mot hur tillsättningarna av flera tjänster gått till och även mot ”administrativ omognad” på myndigheten.

Landshövdingen Anna Kinberg Batra har kritiserats för sin ledarstil, för sina höga representationskostnader och för att hon rundat rutiner vid rekrytering och anställt personer ur sin bekantskapskrets på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Efter att detta uppmärksammats inledde länsstyrelsen två interna utredningar, en om riktlinjer för tjänstetillsättningar och en om myndighetens regelefterlevnad. De båda utredningarna är nu klara och pekar på brister på flera områden.

I utredningen om regelefterlevnaden konstaterar internrevisionen att det finns möjlighet till förbättring inom flera områden.

”De huvudsakliga iakttagelser och relaterade risker som noterats har sin grund i en administrativ omognad som tar sig uttryck i otydligheter i ansvar, roller och metodstöd i allt från att upprätta styrande dokument, till att implementera regler och följa upp att de efterlevs”, skriver internrevisionen i utredningen.

I utredningen konstateras att länsstyrelsen saknar en samlad dokumentation över vilka regler som omfattar myndigheten och att det heller inte görs någon uppföljning av hur de efterlevs. ”Detta innebär en risk att medvetna och omedvetna fel inte förebyggs, upptäcks och hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt”, konstaterar internrevisionen.

Den andra utredningen om tjänstetillsättningarna slår fast att det funnits avvikelser från länsstyrelsens rutiner vid rekryteringen av tre personer. I en av rekryteringarna hängdes annonsen endast upp på en lapp i receptionen, vilket också kritiseras i utredningen.

”I ärendena med anställningarna av planeringschef, organisationsutvecklare och beredskapschef har avvikelser från normal rutin och gällande rådgivning identifierats. Min bedömning är att avvikelserna främst beror på brister i tillämpningen av normal rutin och rådgivning”, skriver utredaren Håkan Larsson.

Anna Kinberg Batra har kommenterat utredningarna i ett skriftligt uttalande till Aftonbladet.

”De utredningar som nu presenterats visar på behovet av förbättrade rutiner för att säkerställa att vi på myndigheten gör som vi ska och i enlighet med regelverken. Det arbetet påbörjades med just de här kartläggningarna. Det initiativet tog jag då förtroendekrisen startade och nu kommer jag att genomföra nödvändiga förbättringar tillsammans med myndighetens ledning och medarbetare”, skriver hon.

Även Justitieombudsmannen, JO, har inlett granskningar av rekryteringarna vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA