Kritik mot hur statens servicekontor fungerar

STATENS SERVICECENTER2022-12-15

Statens servicecenter har brister i lokaler, service och utbildning för personalen, skriver Riksrevisionen efter en granskning av de statliga servicekontoren. Riksrevisionen avråder från att myndighetens uppdrag utökas innan problemen är lösta.

Riksrevisionen har granskat verksamheten i Statens servicecenter, som 2019 tog över de gemensamma lokala servicekontor som tidigare drevs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten och gav hjälp med enklare ärenden hos dessa myndigheter. Sedan dess har även tjänster från Arbetsförmedlingen tillkommit, och antalet kontor har utökats till 129.

Riksrevisionen skriver att det finns en rad brister som behöver lösas innan verksamheten växer ytterligare. Flera av dem har under lång tid påtalats av handläggare, vilket Publikt tidigare har rapporterat om. Det gäller exempelvis servicen gällande Arbetsförmedlingens verksamhet, där servicekontorens handläggare inte har tillgång till myndighetens system och därför har begränsade möjligheter att hjälpa besökare. ”Det är en viktig iakttagelse, inte minst i ljuset av att regeringen och Statens servicecenter planerar att ansluta service från fler myndigheter”, skriver Riksrevisionen.

Granskningen pekar även på att de myndigheter som överlåtit viss service till servicekontoren uppvisar stora variationer i den utbildning och information som de ger handläggarna. Ingen myndighet har ett helhetsansvar för att säkerställa en mer enhetlig kunskapsnivå.

Andra svagheter är enligt Riksrevisionen illa anpassade lokaler och teknik samt en brist på tolkar. Trots att många människor med språkproblem söker sig till kontoren är tolkar sällsynta, och många kontor har problem med överhörning och långa inloggningstider.

Riksrevisionen anmärker även på att Statens servicecenter inte följer upp kostnader och arbetsbelastning och att regeringens detaljstyrning av var nya servicekontor ska placeras inneburit svårigheter att få kostnadseffektivitet och kvalitet.

Riksrevisionen rekommenderar att inga nya verksamheter ansluts innan bristerna är lösta, och väcker frågan om det över huvud taget är lämpligt. ”Det finns en övre gräns för var servicehandläggarna kan hantera med god kvalitet”, konstateras det i rapporten. En annan rekommendation är att Statens servicecenter självständigt ska få bestämma var servicekontoren ska vara lokaliserade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.