Annons:

Regeringen stoppar inte avskiljning på ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-04-20

Regeringen är inte beredd att avskaffa avskiljning som ett verktyg i vården av barn och unga vid de ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Det framgår av en skrivelse till riksdagen. 

Regeringens skrivelse är ett svar på riksdagens tillkännagivande att regeringen ska vidta lämpliga åtgärder för att användningen av tvångsåtgärden avskiljningar ska upphöra. Enligt skrivelsen är målsättningen att avskiljningar ska minska kraftigt, för att på sikt upphöra. Omotiverade avskiljningar får inte förekomma. Enligt regeringens redovisning har antalet avskiljningar minskat kraftigt de senaste åren, och kommer att kunna minska ytterligare med ökad differentiering, höjd kompetens, bättre samverkan med andra aktörer och utökade möjligheter till en placering som möter det enskilda vårdbehovet.

”Avsaknaden av möjligheten att som en sista utväg kunna avskilja en person som är mycket utåtagerande skulle dock i nuläget kunna innebära en ökad risk för allvarliga skador, både för placerade och SiS medarbetare”, skriver regeringen.

Under 2021 genomfördes enligt skrivelsen 1 131 avskiljningar som totalt berörde 270 individer. Det är en minskning från 2020, då 1 528 avskiljningar genomfördes, men i nivå med 2019 med 1 124 avskiljningar.

I skrivelsen finns en omfattande redogörelse för regeringens bedömning av hur genomförda, pågående och beslutade insatser ska leda till att vården vid SiS särskilda ungdomshem ska vara säker, både för de unga och för personalen, och för att placeringen ska ge den unge den vård och behandling som behövs och som den unge har rätt till. SiS driver 21 särskilda ungdomshem med totalt 670 vårdplatser. Vården ges antingen med stöd av lagen om vård av unga, LVU, eller lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.

SiS har under de senaste två åren genomfört ett stort förbättringsarbete inom ett flertal områden, påpekar regeringen. De sammantagna insatserna med ökad samverkan, differentiering och individanpassning visar på positiva resultat när det gäller trygghet, säkerhet och kvalitet samt vad gäller användningen av avskiljningar, som minskat inom samtliga grupper.

I skrivelsen konstaterar regeringen att SiS lokaler är i behov av omfattande renovering. Tillgången till ändamålsenliga och säkra lokaler är en förutsättning för att kunna bedriva en god och trygg vård. Äldre och uttjänta lokaler bidrar till otrygghet och påverkar även den psykosociala miljön negativt, skriver regeringen, och konstaterar att merparten av SiS lokaler i dagsläget är ineffektivt utformade med stora brister i säkerhet. Enligt regeringen genomför SiS för närvarande i högt tempo en ny lokalförsörjningsstrategi, och regeringens bedömning är att myndigheten tack vare ökade anslag ska klara de närmaste årens säkerhets- och trygghetsinvesteringar inom tilldelad ram.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA