Bild: Ekobrottsmyndigheten

Tvist om omplacering på Ekobrottsmyndigheten

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-02-10

Fackförbundet Akavia tar strid mot Ekobrottsmyndighetens beslut att omplacera en fackligt förtroendevald som också är skyddsombud. ”Det är en bestraffningsomplacering”, säger ombudsmannen Gun Alexandersson Malm. Det senaste halvåret har tre anställda på myndigheten anmält kränkande särbehandling från chef, enligt uppgifter till Publikt.

Publikt har tidigare rapporterat om kritik mot ledarskapet och arbetsmiljön bland medarbetare och tidigare anställda på Ekobrottsmyndigheten. På en enhet, den för kommunikation och brottsförebyggande arbete, har företagshälsovården Feelgood kallats in för att undersöka arbetsmiljön och arbeta med förbättringar.

Arbetsgivaren har nu beslutat att omplacera en långvarigt anställd expert på brottsförebyggande arbete på denna enhet, en person som tillika är skyddsombud och förtroendevald i Sacoförbundet Akavia. Enligt arbetsgivaren handlar det bland annat om brister i den anställdes kommunikation.

Akavias ombudsman Gun Alexandersson Malm, som deltagit i förhandlingar om omplaceringen, anser dock att det är en ”bestraffningsomplacering” för att den anställde framfört kritik gällande ledarskapet och arbetsmiljön. Hon har begärt tvisteförhandling om omplaceringen.

– Arbetsgivarens önskan att omplacera medlemmen kom efter kritiken om arbetsmiljön, säger hon till Publikt.

Den omplacering arbetsgivaren avser att genomföra är till operativ åklagare, trots att mannen är 64 år gammal och att inte har arbetat med sådana arbetsuppgifter på över 20 år.

Medarbetaren säger själv till Publikt att han uppfattar två verkliga skäl bakom omplaceringen. Förutom kritiken rörande ledning, styrning och arbetsmiljö har han haft en omfattande publik roll i myndighetens verksamhet.

– Jag har ägnat mycket tid åt föreläsningar, paneldebatter och kontakter med media, och när jag har talat om att förebygga brott kan det ingå att bedöma brister i lagstiftning och andra regelverk eller andra myndigheters verksamhet. Jag har förstått att det inte har uppskattats från den högsta ledningens sida.

Konflikten har pågått sedan i somras och inneburit stora psykiska påfrestningar, säger han.

– Men jag har känt ett enormt stöd från kolleger på och utanför enheten, och även från personer på myndigheter som jag samarbetar med. Jag känner att det inte är jag som har gjort fel, och jag är glad och tacksam för att mitt fackförbund tar det här vidare.

Generaldirektör Monica Rodrigo vill inte kommentera det enskilda fallet, men säger att det ibland kan finnas skäl för omplacering utifrån verksamhetens behov. ”Det kan också ha att med den enskilde medarbetaren att göra, att han eller hon kan komma mer till sin rätt på den nya placeringen”.

Monica Rodrigo, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten.
Monica Rodrigo, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten.

Samtidigt kommer omplaceringen att ytterligare dränera det brottsförebyggande arbetet på personal. Det är en liten grupp, och man har länge haft vakanser efter att anställda lämnat myndigheten. ”Klimatet och kulturen som hade bildats på myndigheten var inte hälsosamt”, säger en av dem som slutat till Publikt.

Brottsförebyggande arbete är ett regeringsuppdrag och var enligt Monica Rodrigo ett högt prioriterat område i förra årets verksamhetsplan. Men flera projekt har stannat av. Ett av dem gäller en länge emotsedd utvecklingsplan, som bland annat handlar om kunskapsuppbyggnad och utbildningsprogram.

– I ett samhällsperspektiv spelar det stor roll att vi inte gör det som står i vår instruktion, säger en person med insyn i projektet. Det finns en enorm outnyttjad potential i fråga om att förebygga ekonomisk brottslighet.

Ett annat projekt syftade till att förbättra statistiken om ekobrott.

– I dag är statistiken inte nedbruten så att vi kan svara på viktiga frågor, säger en anställd på enheten. Vi kan till exempel inte säga hur många skattebrott som begås i enskilda kommuner eller hur många revisorer som anmäler ekonomiska brott.

Ytterligare ett projekt stoppades i ett sent skede av ledningen för enheten. Ett stödmaterial för konkursförvaltare hade uppdaterats med områden som aktualiserats av pandemin, såsom fusk med omställningsstöd och permitteringsstöd.

– Det rör sig ju om många stödmiljarder, och vi vet inte hur mycket fusk som förekommer, konstaterar Henrik Lundin, som lånades in från myndighetens rättsenhet för att göra om lathunden.

I många fall är felaktigheter svåra att upptäcka, säger han.

– Det är till exempel väldigt svårt att se om någon ansöker om permitteringsstöd och sedan låter personalen jobba ändå. Vid omställningsstöd finns risk för att företagare påstår att de haft fasta kostnader som de inte haft.

Henrik Lundin säger att har inte har fått någon bra förklaring till varför projektet lades ned.

– Men jag kan ju tycka att det är lite tråkigt att arbetet inte publiceras.

Riksrevisionen ska inleda en granskning av Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad brottslighet. Enligt ett pressmeddelande beror det på ”indikationer på att Ekobrottsmyndigheten har haft svårt att fullfölja sitt uppdrag, med många ärenden på hög och långa handläggningstider. Myndigheten har varnat för att förundersökningar kan behöva läggas ned på grund av föråldrad bevisning.”

Monica Rodrigo säger att problemen i den brottsutredande verksamheten beror på resursbrist.

– Vi har inte fått de medel vi har äskat om.

När det gäller den brottsförebyggande delen framhåller hon att den fortsatt är prioriterad, men att pandemin inneburit att man tvingats omprioritera mot brottslighet kopplad till politiskt beslutade stödåtgärder. Planerade brottsförebyggande projekt har därför behövt skjutas upp, säger hon.

Det senaste halvåret har tre medarbetare på olika enheter anmält kränkande särbehandling från chef, enligt uppgifter till Publikt. De lokala facken krävde före jul att en oberoende medarbetarundersökning om arbetsmiljön ska genomföras snarast.

Monica Rodrigo säger sig bara känna till en anmälan om kränkande särbehandling. När det gäller arbetsmiljöundersökningen är inriktningen att den ska ske under året.

– Den måste upphandlas, och sådant tar tid.

STs avdelningsordförande Thérése Isaksson säger att den enda information facken fått hittills är att arbete pågår.

– Men vi utgår från att den genomförs under våren, och vi är tydliga med att den ska vara oberoende.

Enligt uppgift till Publikt har en anonym anmälan om brister i systematiskt arbetsmiljöarbete på Ekobrottsmyndigheten lämnats till Arbetsmiljöverket. I anmälan sägs bland annat att skyddsombud lämnat myndigheten efter repressalier och sjukskrivning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA