Fackens krav på stopp för ensambemanning får inte gehör

SPÅRTRAFIKEN2024-03-04

Ett generellt förbud mot ensambemanning i pendeltågstrafiken är inte proportionerligt till riskerna i arbetsmiljön. Det slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast sedan facken överklagat att ett beslut från Arbetsmiljöverket.

Förvaltningsrätten i Stockholm skriver i ett pressmeddelande att Arbetsmiljöverket inte haft skäl att förbjuda MTR att införa ensambemanning för lokförarna i Stockholms pendeltågstrafik. Ett sådant förbud skulle enligt rätten inte vara proportionerligt i förhållande till arbetsmiljöriskerna för lokförarna.

I samband med att MTR inledde avvecklingen av tågvärdar på Stockholms pendeltåg begärde huvudskyddsombuden att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett generellt förbud mot ensambemanning. Men Arbetsmiljöverket gick emot skyddsorganisationen och beslutade att inte meddela något sådant förbud.

Förvaltningsrätten konstaterar att huvudskyddsombuden påtalat flera brister och risker i lokförarnas arbetsmiljö vid ensambemanning. Det rör sig bland annat om risker vid hot- och våldssituationer, den psykiska press som uppstår för förarna vid allvarliga trafikhändelser, problem med de kameror och monitorer som delvis ersatt tågvärdarna samt en ökad arbetsbelastning för lokförarna.

De påtalade bristerna och riskerna kan enligt domstolen sammantagna antas ha en negativ påverkan på lokförarnas arbetsmiljö. Men enligt rätten kan flera av problemen hanteras genom mindre ingripande åtgärder än ett generellt förbud mot ensambemanning. Rätten finner också att vissa av problemen snarare förefaller vara hänförliga till brister i implementeringen av det förändrade arbetssättet och efterlevnaden av rutiner kopplade till arbetssättet än till arbetssättet som sådant.

”Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att många lokförare upplever att borttagandet av tågvärdar har inneburit en försämring av deras arbetsmiljö. För att ett generellt förbud mot ensambemanning ska meddelas krävs dock att det behövs för att arbetsmiljölagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Ett förbud måste också vara proportionerligt i förhållande till riskerna för arbetstagarna. Förvaltningsrätten bedömer sammantaget att det inte funnits skäl för Arbetsmiljöverket att meddela ett sådant förbud”, kommenterar rättens rådman Peter Andrén domen i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA