Utredare vill ha färre länsstyrelser

REGIONUTREDNINGEN2012-12-18

Dagens tjugoen länsstyrelser blir elva, men de ska ha kvar verksamhet i samtliga län. Det föreslår utredaren Mats Sjöstrand. Hans förslag innebär också att cirka 700 tjänster flyttas från Skogsstyrelsen till länsstyrelserna.

Mats Sjöstrand fick sitt utredningsuppdrag 2009. Då diskuterades sammanslagningar av landsting till större regioner. Uppdraget var att föreslå anpassningar av statens regionala organisation till de väntade regionbildningarna.

Men i början av 2012 stod det klart att inga fler landsting kommer att gå samman inom den närmaste framtiden. Därmed har Mats Sjöstrand kunnat släppa regionfrågan för att ägna sig helt åt statens regionala förvaltning.
 
17 december överlämnade han sitt betänkande till civilminister Stefan Attefall.
 
De nuvarande tjugoen länsstyrelserna reduceras till elva. Det innebär att alla länsstyrelser utom de i Norrbottens och Västerbottens län kommer att omfatta mer än ett län.
 
– Men vi föreslår inga ändringar av län eller länsnamn. Och länsstyrelserna måste ha kontor kvar i varje län, säger Mats Sjöstrand.
 
Av formella skäl måste de nya länsstyrelserna dock ha en enda sätesort, menar han.
 
– Annars vet man inte till vilken domstol ett ärende ska överklagas.
 
Därför förlorar tio städer sin ställning som sätesort för en länsstyrelse.
 
Valet av sätesort bygger på kriterier som ortens storlek, geografiska avstånd, närvaro av universitet och andra myndigheter.
 
– Förslaget är alltså inte framlottat i en tombola, säger Mats Sjöstrand.
 
Han är medveten om att den här delen av betänkandet är politiskt känsligt.
 
– De två senaste veckorna har det ringt mycket i min mobiltelefon. Det har handlat nästan uteslutande om detta.
 
Men viktigast för Mats Sjöstrand har varit att föreslå en regional struktur som kan utgöra grunden för likabehandling av medborgare och företag samt ge god service i hela landet.
 
Antalet länsstyrelser har blivit ett problem i sig, anser han.
 
– Vissa länsstyrelser är väldigt små, har få ärenden och måste ibland begära extra pengar.
 
Staten kan inte vänta längre med att reformera sin regionala förvaltning, enligt Mats Sjöstrand.
 
– Om man behåller nuvarande struktur med tjugoen länsstyrelser, måste man tillföra 300 miljoner kronor årligen för att bibehålla kvaliteten, säger han.
 
Ett annat problem är att länsstyrelserna får hälften av sina anslag genom andra myndigheter. Utredningen föreslår en finansieringsmodell där länsstyrelserna gradvis får en större del av anslaget direkt.
 
För att renodla verksamheten föreslår Mats Sjöstrand också att ett antal mindre sakområden flyttas från länsstyrelserna till andra myndigheter. Ett sådant område är utbetalning av statlig lönegaranti, som flyttas över till Skatteverket.
 
Men samtidigt föreslår utredningen att länsstyrelserna tar över Skogsstyrelsens regionala organisation med omkring 700 anställda och ett hundratal lokalkontor. Skogsstyrelsens ledning är kritisk och varnar för att det blir svårt att nå de skogspolitiska målen när den nationellt ansvariga myndigheten avlövas resurser, lokal förankring och uppdragsverksamhet.
 
Mats Sjöstrand anser dock att fördelarna överväger: Skogsägarna får »en dörr in« i skogsfrågor och länsstyrelserna får ett tillskott av kompetens när de ska avväga olika samhällsintressen.
 
Utredningen föreslår också att andra statliga myndigheter anpassar sin regionala organisation. Det gäller bland andra Trafikverket, den nya Inspektionen för vård och omsorg och Polisen. De myndigheterna ska dela in sin verksamhet i sju geografiska områden. Flera av dessa täcker alltså två eller tre länsstyrelsers områden.
 
Varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen finns med i den föreslagna samordningen, vilket både ST och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ifrågasätter.
 
Motivet när det gäller Försäkringskassan är att dess verksamhet främst är lokal eller nationell, inte regional. Arbetsförmedlingen har däremot en stark regional koppling, enligt utredningen, men inget formellt regionalt
uppdrag. I utredningen sägs endast att myndigheten »bör« anpassa sin indelning till länsstyrelsernas framtida organisation.
 
Även andra delar av den statliga förvaltningen kan på sikt behöva anpassas till den nya statliga strukturen, anser Mats Sjöstrand. Det gäller bland annat hela rättsväsendet. Utredningen vill också se en anpassning av regionerna
för EUs strukturfondsprogram, men för det krävs att regeringen agerar gentemot EU.
 
Civilminister Stefan Attefall är försiktigt positiv till utredningens slutsatser.
 
– Mats Sjöstrand är inne på rätt spår. Men nu måste regeringen analysera betänkandet. Det blir troligen stora diskussioner på varje punkt, säger han till Publikt.
 
STs ordförande Britta Lejon tycker att utredningens inriktning i stora drag verkar klok.
 
– Om länsstyrelserna ska kunna fungera som statens förlängda arm, vara samordnare och ha expertkunskaper på vissa viktiga områden måste man samla resurserna. Jag uppfattar också att Mats Sjöstrand är ganska försiktig
och håller sina förslag på en nivå som är genomförbar, säger hon.
 
Jan Enler i styrelsen för STs avdelning inom länsstyrelserna tycker att Mats Sjöstrands förslag om en mer direkt anslagsfinansiering av verksamheten innebär en förbättring.
 
– Och det är bra att utredningen visar att det finns behov av kontor i varje län, säger han till Publikt.

Sju områden för andra statliga myndigheter

Mats Sjöstrand föreslår att sju olika myndigheter ska dela in sin verksamhet i sju geografiska områden som täcker två, tre eller fyra län. De sju myndigheterna är:

  • Trafikverket
  • Lantmäteriet
  • Polisen
  • Säkerhetspolisen
  • Arbetsmiljöverket
  • Skolinspektionen
  • Inspektionen för vård och omsorg

Utredningens förslag till regional indelning

Förslaget till de nya länsstyrelsernas indelning och sätesorter är:
•   Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sätesort: Luleå
•   Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sätesort: Umeå
•   Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län
Sätesort: Östersund
•   Länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborgs län
Sätesort: Falun
•   Länsstyrelsen i Värmlands och Örebro län
Sätesort: Örebro
•   Länsstyrelsen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län
Sätesort: Uppsala
•   Länsstyrelsen i Stockholms och Gotlands län
Sätesort: Stockholm
•   Länsstyrelsen i Västra Götalands och Hallands län
Sätesort: Göteborg
•   Länsstyrelsen i Jönköpings och Östergötlands län
Sätesort: Linköping
•   Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län
Sätesort: Växjö
•   Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge län
Sätesort: Malmö

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.