Britta Lejon, Peter Lennartsson, Mikael Sandberg, Anneli Gårdbäck, Tom Johnson, EvaLena Moser, Linda Söderman, Linus Olsson, Thomas Åding, Daniel Granath, Kristofer Dahlgren, Ida Sjögren.
Britta Lejon, Peter Lennartsson, Mikael Sandberg, Anneli Gårdbäck, Tom Johnson, EvaLena Moser, Linda Söderman, Linus Olsson, Thomas Åding, Daniel Granath, Kristofer Dahlgren, Ida Sjögren.

Här är STs nya förbundsstyrelse

ST-KONGRESS2020-10-13
Den nya förbundsstyrelse för ST som valdes på kongressen innehåller fem nya namn. Publikt har ställt frågor till alla styrelsens ledamöter om deras bakgrund och prioriteringar.

Under STs kongress 6–7 oktober valdes en förbundsstyrelse för de kommande fyra åren.

Förbundsstyrelsen består av tolv personer. Till förbundsordförande valdes Britta Lejon, till första vice ordförande Peter Lennartsson och till andra vice ordförande Mikael Sandberg.

De nio övriga platserna tillsattes efter en omröstning där inte mindre än tjugotvå personer ställde upp. Tre av de nyvalda ledamöterna fanns inte med i valberedningens förslag – Daniel Granath, Kristofer Dahlgren och Ida Sjögren.

Den nya förbundsstyrelsen består av sju män och fem kvinnor med en genomsnittlig ålder på knappt 48 år, vilket är tre år lägre än i valberedningens förslag. De tolv styrelseledamöterna har sammanlagt varit förtroendevalda i förbundet i 206 år – vilket innebär en genomsnittlig tid som förtroendevald på drygt 17 år. Nio av dem är fackliga företrädare på heltid.

Publikt presenterade i maj de kandidater som nominerats av förbundets valberedning. Här nedan hittar du samtliga nyvalda ledamöter i styrelsen, med de tre personer som inte fanns med i valberedningens förslag först. De övriga intervjuerna gjordes i maj.

Jämställdhet och likabehandling viktiga frågor

Daniel Granath.
Daniel Granath.

Namn: Daniel Granath, ledamot.

Ålder: 44 år.

Bostadsort: Sundsvall.

Yrke och arbetsplats: Handläggare vid Statens tjänstepensionsverk.

Utbildning: Arkeologi, kulturarvspolitik och kommunikationsvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Avdelningsordförande för ST inom Statens tjänstepensionsverk.

Tid som förtroendevald inom ST: 13 år.

Andel facklig tid: 50 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Jämställdhet och likabehandling är viktiga frågor för mig, så det kommer jag att ta med mig i alla områden jag kommer att arbeta med.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet från alla delar av det fackliga arbetet på en arbetsplats, både från arbete i en liten sektion i en stor avdelning och från avdelningsstyrelse i en mindre avdelning.
 • Jag hoppas också kunna bidra med analysförmåga och olika perspektiv på förändringsarbete.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Två viktiga frågor, som också behandlades på kongressen, är hur vi ska utveckla dialogen med avdelningarna och hur vi ska stärka våra lokala företrädare ute på arbetsplatserna. Det tycker jag ska bli spännande att jobba med.

Vill lyfta digitaliseringsfrågor

Kristofer Dahlgren.
Kristofer Dahlgren.

Namn: Kristofer Dahlgren, ledamot.

Ålder: 30 år.

Bostadsort: Gävle.

Yrke och arbetsplats: Pensionshandläggare, Pensionsmyndigheten.

Utbildning: Kurser på Uppsala universitet i juridik, engelska och religionskunskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Huvudskyddsombud på Pensionsmyndigheten och ledamot i avdelningsstyrelsen.

Tid som förtroendevald inom ST: 5 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Jag vill att förbundet ska bli ännu skarpare i digitaliseringsfrågor och min förhoppning är att det ska bli lättare att hantera digitaliseringsfrågor ute i avdelningarna. 
 • Arbetsmiljöfrågor har aktualiserats på ett helt nytt sätt under våren och jag vill bidra till att vi blir en tydligare röst i frågor om hemarbete och dess förutsättningar.
 • En fråga som debatterades på kongressen var transparens från förbundsstyrelsen. Där hoppas jag att vi kommer att upplevas som mer kommunikativa.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Jag är bra på att vända och vrida på frågor, gillar diskussioner och jag är bra på att bygga en lagkänsla.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Bli fler, mer organiserade och förbättra villkor.

Viktigt att värva för ökad organisationsgrad

Ida Sjögren.
Ida Sjögren.

Namn: Ida Sjögren, ledamot.

Ålder: 41 år.

Bostadsort: Täfteå, strax norr om Umeå.

Yrke och arbetsplats: Koordinator Swedavia Umeå Airport.

Utbildning: Kvalificerad yrkesutbildning, fackliga utbildningar samt TCOs ledarskapsprogram.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Sektionsordförande Regionala flygplatser samt vice ordförande i ST inom Swedavia.

Tid som förtroendevald inom ST: 10 år.

Andel facklig tid: Varierande över året.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Öka organisationsgraden.
 • Arbetsmiljöfrågor.
 • Stärka de förtroendevalda.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Engagemang.
 • Erfarenhet av olika typer av omställningar.
 • Erfarenhet av ett arbetsplatsnära fackligt arbete.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Värva för att öka organisationsgraden.
 • Kompetensutveckla förtroendevalda.
 • Arbeta för ett tryggt, hållbart och jämställt arbetsliv för alla våra medlemmar oavsett om de arbetar på en myndighet, ett affärsverk eller ett bolag.

Intervjuerna nedan är gjorda i maj. 

Vill se satsningar på staten

Britta Lejon.
Bild: Casper Hedberg
Britta Lejon.

Namn: Britta Lejon, förbundsordförande. 

Ålder: 55 år.

Bostadsort: Stockholm.

Yrke och arbetsplats: Förbundsordförande för ST.

Utbildning: Examen på kulturvetarlinjen i Stockholm. Oavslutade masterstudier i Lund i nationalekonomi och statsvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Förbundsordförande.

Tid som förtroendevald inom ST: 22 år. Förbundsordförande sedan 2012.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Förbättra villkoren för de statligt anställda. Pandemin visar hur beroende vårt samhälle är av väl fungerande samhällsinstitutioner. De senaste årens omlokaliseringar, nedskärningar och otillräckliga resurser har bland annat lett till att anställningstryggheten försämrats. Det är dags att satsa på staten!
 • Jämställdhet.  
 • En god reallöneutveckling.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Förtrogenhet med den omvärld som vi måste påverka för att förbättra och utveckla villkoren för våra medlemmar.
 • Långsiktighet och uthållighet, det behövs i det fackliga uppdraget.
 • Ser till hela förbundets bästa.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi måste vända trenden med försämringar i arbetsmiljön, villkoren på jobbet måste förbättras.
 • Befästa och utveckla vår ställning som det dominerande förbundet för statligt anställda.
 • Synas och höras mer i vårt arbete för att förbättra villkoren på jobbet.

Fokus på lokalt fackligt arbete

Peter Lennartsson.
Bild: Andy Phrat
Peter Lennartsson.

Namn: Peter Lennartsson, förste vice ordförande.

Ålder: 47 år.

Bostadsort: Uppsala.

Yrke och arbetsplats: Flygledare på Arlanda.

Utbildning: Flygledare och reservofficer.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Förste vice ordförande i förbundsstyrelsen och ordförande för ST inom Flygledningen.

Tid som förtroendevald inom ST: 23 år.

Andel facklig tid: 50 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Arbetsplatsen i centrum – stärka de lokala förtroendevalda.
 • Nya löner och anställningsavtal skall slutas, det är viktigt att vi får ett ökat inflytande som medlemmar och förtroendevalda.
 • Arbetsliv och samhälle efter corona. Hur ändras våra arbetsplatser? Kommer digitaliseringen att gå ännu snabbare?

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Erfarenhet.
 • Nyfikenhet.
 • Öppenhet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vi måste än mer sätta arbetsplatsen och det lokala fackliga arbetet i fokus, inom ett arbetsplatsanknutet fack är det grunden.
 • Utbilda våra förtroendevalda på alla nivåer så de kan känna sig trygga, starka och kompetenta.
 • Bli bättre på genomförande och uthållighet, vi planerar en hel del men måste bli bättre på att genomföra det.

Gillar att vrida på perspektiven

Mikael Sandberg.
Bild: Casper Hedberg
Mikael Sandberg.

Namn: Mikael Sandberg, andre vice ordförande.

Ålder: 55 år.

Bostadsort: Falun.

Yrke och arbetsplats: Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Borlänge.

Utbildning: 2,5 år högskoleutbildning med inriktning historia och samhällsvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen och förste vice ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen.

Tid som förtroendevald inom ST: 27 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Facklig utbildning samt löne- och villkorsfrågor.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Jag har en lång erfarenhet av fackligt arbete på alla nivåer.
 • Jag vänder gärna på perspektiven för att hitta lösningar på problem.
 • Min specialitet har blivit att leda grupper genom svåra eller komplicerade frågor, så jag antar att jag kan ses som diplomatisk.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Kompetensutveckla våra förtroendevalda.
 • Värva alla medarbetare på arbetsplatsen.
 • Ge tydlig och relevant information.

Vill värva fler unga

Linus Olsson
Bild: Björn Bjarnesjö
Linus Olsson

Namn: Linus Olsson, ledamot.

Ålder: 30 år.

Bostadsort: Sundsvall.

Yrke och arbetsplats: Migrationshandläggare på tillståndsprövningsenheten, Migrationsverket Sundsvall.

Utbildning: Statsvetenskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Arbetsplatsombud, vice ordförande i sektionsstyrelsen och ledamot i avdelningsstyrelsen.

Tid som förtroendevald inom ST: 4 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Utveckla den fackliga organisationen – lyssna på och lyfta fram våra otroligt duktiga förtroendevalda.
 • Synlighet – vi måste bli bättre på att berätta vad vi gör och visa att vi gör skillnad varje dag.
 • Skapa relevans bland unga – vi måste få fler unga att förstå vinsterna med och styrkan i ett fackligt medlemskap.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Engagemang.
 • Nya tankar och idéer.
 • Erfarenhet från det dagliga arbetet ute på golvet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Vara mer öppet och transparent.
 • Bli bättre på att kommunicera med våra medlemmar.
 • Lyssna in mer från våra förtroendevalda och medlemmar.

(Har inte suttit i förbundsstyrelsen tidigare.)

Facket måste synas på arbetsplatserna

Linda Söderman.
Linda Söderman.

Namn: Linda Söderman, ledamot.

Ålder: 49 år.

Bostadsort: Karlstad.

Yrke och arbetsplats: Skattehandläggare på Skatteverket i Karlstad.

Utbildning: Treårigt ekonomiskt gymnasium med påbyggnad i ekonomi och revision. OFRs högre fackliga ledarskapsutbildning.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i ST inom Skatteverket samt ordförande för ST inom Skatteverket Sektion mitt.

Tid som förtroendevald inom ST: 17 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?    

 • Jag vill fortsätta att utveckla våra löne- och anställningsvillkor inom hela förbundet.  
 • Jag vill arbeta för att stärka det lokala och regionala fackliga samarbetet både vad gäller kompetensutveckling av våra förtroendevalda och olika aktiviteter med mera.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Mitt engagemang och viljan att fortsätta utveckla förbundet för medlemmarnas bästa.  
 • Mina erfarenheter och lärdomar från OFRs högre fackliga ledarskapsutbildning.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?    

 • Vi behöver fortsätta värva nya medlemmar, synas och engagera ute på arbetsplatserna genom att driva medlemmarnas frågor.

Kortare arbetstid en viktig fråga

Thomas Åding.
Bild: Casper Hedberg
Thomas Åding.

Namn: Thomas Åding, ledamot.

Ålder: 45 år.

Bostadsort: Göteborg.

Yrke och arbetsplats: Utredare inom sjukförsäkring på Försäkringskassan i Göteborg.

Utbildning: Pol mag inom samhällsvetenskap med statsvetenskap som huvudämne, samt en del andra universitetskurser.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Vice ordförande för ST inom Försäkringskassan sedan 2011 samt ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2016.

Tid som förtroendevald inom ST: 16 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • ST ska profilera sig som stark pådrivare för frågor som rör förutsättningar för anställda inom stat, statliga bolag och offentliga samhällsfunktioner. 
 • Samarbeten med andra fackförbund inom OFR samt andra fackförbund som organiserar inom offentlig verksamhet för att utgöra ett tydligare fackligt motpartsförhållande till arbetsgivare samt påverka regering och riksdag i offentliganställdas frågor.
 • Frågan om kortare arbetstid samt inflytande över den egna arbetstiden ska bli en ännu viktigare stridsfråga, ur perspektivet hållbarhet för både medlemmar och klimat.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Ett stort engagemang för fackliga frågor. 
 • Mångårig erfarenhet från ST och hela förbundet.
 • Tydlighet i styrelsens förbundsuppdrag så arbetet inte hamnar snett och blir mer av en avdelningsrepresentation.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Arbeta än mer för att tydliggöra vikten av ETT förbund med alla dess olika arbetsplatser och förutsättningar.
 • Samla den interna kunskap som finns för att påverka hur framtidens arbetsliv ska se ut. Alla mänskliga beslut går att påverka!
 • Driva arbetsmiljöfrågor både hårdare och på fler sätt. Det handlar bland annat om den hårda arbetsbelastningen, rätt till nödvändig kompetensutveckling och nolltolerans mot hot och våld.

Vill driva en mer offensiv lönepolitik

Tom Johnson.
Bild: Andy Phrat
Tom Johnson.

Namn: Tom Johnson, ledamot.

Ålder: 59 år.

Bostadsort: Nacka.

Yrke och arbetsplats: Utredare på Polismyndigheten.

Utbildning: Statsvetenskap samt juridik.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Andre vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Tid som förtroendevald inom ST: 25 år. I förbundsstyrelsen sedan 2008, andre vice ordförande från 2012 fram till årets kongress.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Arbetsmiljö och arbetstid.
 • Kompetensutveckling för våra medlemmar.
 • Arbetsmarknadens digitalisering och dess möjligheter för våra medlemmar.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Fördjupad omvärldsanalys.
 • Erfarenhet.
 • Beslutsamhet.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Att agera i tid i stället för att reagera på arbetsgivarens inspel.
 • Involvera de experter vi har inom stat och infrastruktur i det fackliga arbetet.
 • Driva en mer offensiv lönepolitik.

Vill stärka förtroendevalda och kansli

Anneli Gårdbäck.
Bild: Casper Hedberg
Anneli Gårdbäck.

Namn: Anneli Gårdbäck, ledamot.

Ålder: 61 år.

Bostadsort: Göteborg.

Yrke och arbetsplats: Systemspecialist på CSNs IT-avdelning.

Utbildning: Statskunskap.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Avdelningsordförande för ST inom CSN och ersättare i förbundsstyrelsen.

Tid som förtroendevald inom ST: 18 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Jag vill arbeta för en god arbetsmiljö för förbundets medlemmar. Jag vill även arbeta för att ta vara på de nya erfarenheter som kommit i och med pandemin. Till exempel nya stressfaktorer vid distansarbete och arbetsmiljön vid hemarbete. Vad ska vi ta vara på eller undvika i fortsättningen?
 • Vi behöver bli fler i förbundet, därför är det viktigt att arbeta för att vi är det givna valet för alla som jobbar i statliga myndigheter och bolag.
 • Jag vill även arbeta för att stärka våra förtroendevalda och ha ett fortsatt starkt kansli.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Jag har en lång erfarenhet av fackligt arbete, även innan jag började arbeta inom det statliga området.
 • Förbundets avdelningar skiljer sig mycket från varandra vad det gäller storlek och därmed förutsättningar att bedriva fackligt arbete. Min erfarenhet från att jobba fackligt i en mellanstor landsomfattande avdelning skiljer sig från mindre avdelningar och stora avdelningar med både sektioner och klubbar. Jag tror vi behöver allas erfarenhet för att få förståelse för varandras arbete och förutsättningar.
 • Vi kommer från så olika förutsättningar så därför är det viktigt att visa respekt för varandra och jobba mot ett gemensamt mål vilket jag vill bidra till.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Stärka våra förtroendevalda, det finns uttryck för behov av utbildning och stöd från kansliet
 • Bli tydligare i vad vi som förbund vill i olika frågor.

(Har inte suttit i förbundsstyrelsen tidigare.)

Ska driva frågor om anställdas inflytande

EvaLena Moser.
Bild: Casper Hedberg
EvaLena Moser.

Namn: EvaLena Moser, ledamot.

Ålder: 61 år.

Bostadsort: Lund.

Yrke och arbetsplats: Intendent vid Lunds universitet.

Utbildning: Laboratorieassistentutbildning som numera kallas BMA-utbildning.

Nuvarande förtroendeuppdrag inom ST: Sektionsordförande på Lunds universitet samt avdelningsordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet. Ledamot i förbundsstyrelsen. 

Tid som förtroendevald inom ST: 26 år.

Andel facklig tid: 100 procent.

Vilka frågor vill du driva under kongressperioden?

 • Öka vårt gemensamma inflytande över anställningsvillkoren genom ett systematiskt arbete med att organisera fler.
 • Stärka de anställas inflytande på arbetsplatsen.
 • Ett systematiskt arbete för en god och inkluderande arbetsmiljö.

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen?

 • Gedigen kunskap om och stor erfarenhet av arbetsplatsnära fackligt arbete.
 • Kunskap och erfarenhet kring hur utvecklingen av de centrala kollektivavtalen påverkar anställningsvillkoren.
 • Kunskap om universitets- och högskolesektorns specifika villkor, bland annat om hur den stora mängden otrygga anställningsformer utsätter berörda och påverkar arbetsplatsförhållanden och inflytande.

Vad kan ST göra bättre i framtiden?

 • Tillsammans bestämma oss för att prioritera det viktigaste för att organisera fler så att vi kan bli starkare på arbetsplatsen.
 • Utveckla våra anställningsvillkor. Det vill säga inflytande över trygghet, utveckling, arbetstid, lön med mera.
 • Föra ut budskapet att våra verksamheter tillsammans bidrar till en demokratisk samhällsutveckling genom att vi arbetar för allas tillgång till samhällsviktig infrastruktur och högre utbildning samt transparent och rättssäker myndighetsutövning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.