Skarp JO-kritik för romregister

INTEGRITET2015-03-18

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Skånepolisens register över romer. Ansvaret faller enligt JO främst på länspolismästaren, men också på cheferna för länskriminalen.

Sedan Skånepolisens romregister avslöjades har Polisen omorganiseras. Den tidigare Polismyndigheten i Skåne får nu allvarlig kritik av JO för det olagliga register över mer än 4 000 romer som förts av polisen.

JOs granskning har omfattat ansvaret inom polismyndigheten. Den mycket otydliga ansvarsfördelningen inom polismyndigheten har varit en förutsättning för bristerna. De som i praktiken fattade beslut om registret saknade behörighet för det. Den oklara ansvarsfördelningen gjorde att de inte var medvetna om sitt ansvar. Myndigheten kände enligt JO till bristerna, men gjorde inte tillräckligt för att säkra att reglerna för att skydda integriteten följdes.

”Bristerna vid polismyndighetens personuppgiftsbehandling medförde att det byggdes upp ett mer eller mindre permanent register över ett stort antal personer av romskt ursprung. Uppgiftssamlingarna har alltså de facto fått karaktären av ett register över just etnisk tillhörighet. Det finns därför skäl att se mycket allvarligt på bristerna hos dåvarande Polismyndigheten i Skåne. Att registreringen drabbade en redan utsatt grupp förstärker allvaret i det inträffade” skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

Enligt JO vilar ett tungt ansvar för bristerna på dem som innehaft befattningen som chef för länskriminalavdelningen.

”Ansvaret för de grundläggande brister när det gäller myndighetens organisation, instruktioner och praxis som jag funnit vid min granskning vilar dock ytterst på polismyndigheten och på dess högsta chef – länspolismästaren. Dåvarande Polismyndigheten i Skåne förtjänar allvarlig kritik för dessa brister”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.